Apsnidzis mežs saulainā dienā

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir vienojusies par sadarbību ar AS “Latvijas Valsts Meži” (turpmāk – LVM) par partnerību, lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature).

LVM valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām Natura 2000 teritorijām Latvijā. Cieša sadarbība projektā ar spēcīgiem un pieredzes bagātiem partneriem ļaus īstenot zinātnē un praktiskajā pieredzē balstītu pieeju dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, īpaši bioloģiskās daudzveidības sektorā, un veicinās aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanos ilgtermiņā. Kopā ar citiem projekta partneriem LVM iesaistīsies biotopu aizsardzības mērķu noteikšanā, praktiski izmēģinās un demonstrēs mežu biotopu apsaimniekošanas metodes vismaz 100 hektāru platībā, tādējādi sekmējot bioloģisko daudzveidību no traucējumiem atkarīgos aizsargājamos mežu biotopos.

Tāpat LVM izstrādās attālās izpētes metodi meža biotopu stāvokļa novērtēšanā, dalīsies ar pieredzi ainavekoloģiskās plānošanas iespēju pielietošanā Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzības plānošanā, kā arī piedalīsies invazīvo sugu izplatības ierobežošanas un izskaušanas metožu demonstrēšanā pilotteritorijās

LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.

 

 

LIFE-IP LatViaNature jeb “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.

Projektu LIFE-IP LatViaNature līdz 2028. gadam īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts  tiek īstenots ar ES LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no kuriem 60% ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums.