Statuss:
Noslēdzies
Cilvēku pļavā

Biotopu kvalitātes monitoringa metodes Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodikas aktualizācija, nodrošinot to turpmāko izmantošanu ne tikai Natura 2000 biotopu monitoringā, bet arī valsts (fona) biotopu monitoringā.

attels

Biotopu kvalitātes un platību izmaiņu uzraudzības monitoringa metodiku aktualizēšana

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMA

DABAS AIZSARDZĪBA – biotopu inventarizācija un monitorings / starptautisko saistību vides jomā izpilde.

 

» ĪSS APRAKSTS

Pasākums tiek īstenots ar mērķi aktualizēt biotopu kvalitātes monitoringa metodi Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodiku. Biotopu kvalitātes monitoringa metode Natura 2000 teritorijās izstrādāta 2007. gadā, savukārt metodika “Īpaši aizsargājamo biotopu platību izmaiņu uzraudzība, izmantojot attālās izpētes datus un valsts reģistrus” izstrādāta 2013. gadā. Biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās tika veikts periodā no 2008. līdz 2012. gadam. Iepriekšējā ziņošanas periodā (2013. līdz 2018. g.) biotopu kvalitātes un platību izmaiņu uzraudzības monitorings netika veikts. Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) īstenotā projekta “Dabas skaitīšana” laikā ir veikta ES nozīmes biotopu kartēšana visā valstī pēc vienotas metodikas, līdz ar to ir nepieciešams ne tikai pārskatīt un aktualizēt Natura 2000 biotopu monitoringa metodikas, bet arī, izmantojot vienādu (vai vismaz līdzīgu) pieeju, izstrādāt valsts (fona) biotopu kvalitātes monitoringa metodiku. Jau 2013. gadā tika secināts, ka biotopu kvalitātes monitoringa metode Natura 2000 izmantojama arī valsts (fona) monitoringa īstenošanā, nosakot biotopu kvalitātes izmaiņas kopumā valstī (https://www.daba.gov.lv/lv/media/5670/download, https://www.daba.gov.lv/lv/media/5669/download). Tādējādi aktualizētās metodikas būtu izmantojamas gan Natura 2000 teritoriju monitoringam, gan valsts (fona) monitoringam. Veicot biotopu monitoringu atbilstoši metodikām, tiks nodrošināti dati par biotopu kvalitātes un platību izmaiņām Natura 2000 standarta datu formu aktualizēšanai, Biotopu direktīvas ziņojumu sagatavošanai un tiks uzturēti arī projekta “Dabas skaitīšana” iegūtie dati.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Aktualizēt biotopu kvalitātes monitoringa metodi Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodiku, nodrošinot to turpmāko izmantošanu ne tikai Natura 2000 biotopu monitoringā, bet arī valsts (fona) biotopu monitoringā.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Pasākuma ietvaros veicamās darbības: 

 • Iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošana; 
 • Iepirkumu procedūru organizēšana, līgumu slēgšana;
 • Darba izpildes uzraudzība;
 • Līgumu nodevumu pārbaude un metodiku precizēšana;
 • Metodiku publicēšana DAP mājaslapā, sertificēto ekspertu informēšana par tām.

Pasākuma ietvaros paredzēts sadarboties ar institūcijām, kurām jau iepriekš ir bijusi pieredze bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā iekļauto monitoringa metodiku izstrādē, aktualizēšanā, kā arī ieviešanā. Iepirkumu ietvaros plānots noskaidrot biotopu metodiku aktualizēšanas veicējus. Iepirkuma tehniskajās specifikācijās plānots iekļaut detalizētas prasības metodiku aktualizēšanai, piemēram, metodiku aktualizēšana veicama būtiski nemainot iepriekš izmantoto pieeju, lai iepriekš ievāktie dati būtu salīdzināmi, papildināt biotopu kvalitātes metodiku ar lietussargsugu (Typical species) monitoringu, pamatprincipiem un ieteikumiem datu analīzei, datu strukturēšanai, izmantojamiem datu glabāšanas formātiem,  apsekojamo ES nozīmes biotopu poligonu (apsekošanas vajadzību) atlases kritērijiem gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām u.c.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Aktualizēta biotopu kvalitātes monitoringa metode Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodika, tās publicētas DAP tīmekļvietnē.

 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/27/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 20 000 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Sintija Kotāne

Nodaļas vadītāja - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
sintija.kotane [at] daba.gov.lv