Statuss:
Noslēdzies
Putni un dzīvnieki

Inovatīvu, iesaistošu, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošu dabas izglītības materiālu izveide sabiedrības izglītības aktivitāšu īstenošanai - mobilās dabas izglītības klases piedāvājuma pilnveidošanai, tādējādi veiksmīgāk sasniedzot mērķauditorijas, organizētu un piedalītos pasākumos visā Latvijā.

attels

Interaktīvas ekspozīcijas veidošana mobilās dabas izglītības klases vajadzībām

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMA

SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA – interaktīvi izglītojošie pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai par dabas aizsardzības tematiku.

 

» ĪSS APRAKSTS

Pasākuma ietvaros paredzēts izstrādāt mobilu ekspozīciju, kas sastāv no lielformāta dabas izglītības spēlēm un tematiskiem materiāliem. Ekspozīciju galvenokārt paredzēts izmantot kā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) īstenotajā LIFE integrētajā projektā "Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija" LIFE19 IPE/LV/000010 (LIFE-IP LatViaNature) mobilās dabas izglītības klases saturisko piedāvājumu, piedaloties dažāda veida publiskos pasākumos, piemēram., iniciatīvas "Daru labu dabai" aktivitātēs.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Radīt inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: • paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim sasniegto mērķauditoriju loku, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības tematiku; • nodrošināt vienlīdzīgu dabas izglītības piedāvājuma apjomu un kvalitāti visos Latvijas reģionos, arī attālākās vietās.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Pasākuma galvenais uzdevums ir dabas izglītības spēļu izveide. Katru no tām plānots izstrādāt pēc individuāla projekta. Spēļu idejas, dizains un norises gaita izstrādāti sadarbībā ar DAP dabas izglītības un dabas ekspertiem, nodrošinot pēc iespējas augstāku rezultātu kvalitāti gan no dabas izziņas, gan interpretācijas viedokļa.
 • Četru lielformāta dabas izglītības spēļu tematika vērsta uz trīs dažādu ekosistēmu – zālāju, saldūdeņu un purvu - iepazīšanu, uzsverot dažādu ekosistēmas elementu savstarpējo saistību, potenciālos draudus (tostarp, invazīvās sugas), apsaimniekošanas veidus un nozīmi, kā arī katra indivīda iespēju iesaistīties ekosistēmas saglabāšanā - "ko konkrēti es varu darīt (vai nedarīt), lai nodrošinātu situācijas uzlabošanos?". Spēles plānotas interaktīvas, iesaistošas un uzmanību piesaistošas. Tādas, kas pirmajā mirklī rada iespaidu par lielisku izklaidi, taču spēles gaitā pakāpeniski atklājas arī pievienotā izzinošā vērtība. Spēles paredzētas dažāda vecuma auditorijai - interesantas pieaugušajiem, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Tehniski spēles plānotas piemērotas āra apstākļiem, ātri un ērti uzstādāmas; izgatavotas no izturīgiem un, iespēju robežās, videi draudzīgiem materiāliem. Atsevišķa izglītojoša spēle veltīta invazīvajām sugām.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Izveidota interaktīva mobila ekspozīcija, kas sastāv no četrām lielformāta dabas izglītības spēlēm un izglītojošas spēles par invazīvajām sugām, kas saturiski papildina ES LIFE Integrētajā projektā iegādāto un pārbūvēto busiņu jeb mobilo dabas izglītības klasi, un visa tā rezultātā veicināta sabiedrības izpratne par dabas aizsardzības jautājumiem un nodrošināta plašāka dalība publiskos pasākumos un aktivitātēs gan 2022. gadā, gan turpmākajos gados.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/26/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 19 500 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ieva Saleniece

Projekta vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ieva.saleniece [at] daba.gov.lv