Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 23.11.2020.

LIFE-IP LatViaNature Eiropas savienības LIFE Vides programma

LIFE LatViaNature logo rinda

 

 

 

 

LIFE integrētais projekts
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija”
“Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia”
LIFE19 IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature

KONTAKTINFORMĀCIJA

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzības sistēma Latvijā, Natura 2000 teritorijas, dabas aizsardzības plāni, kompensāciju mehānismi dabas aizsardzībā, ES nozīmes zālāju un mežu biotopi, biznesa iespējas dabas daudzveidībā, invazīvo sugu ierobežošana, dabas datu IT sistēma, sabiedrības informēšana.

ĪSS APRAKSTS

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk vērienīgu daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam, un par kopējā mērķa sasniegšanu ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes.

PROJEKTA MĒRĶI

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.
* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
 • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
 • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
 • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
 • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
 • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
 • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
 • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
 • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.

ĪSTENOTĀJI

 • VADOŠAIS PARTNERIS
 • SADARBĪBAS PARTNERI
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Latvijas Universitāte    
  • Daugavpils Universitāte
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte    
  • Vidzemes augstskola
  • AS "Latvijas valsts meži"
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
  • Latvijas Dabas fonds
  • Pasaules Dabas fonds

PAMATDATI

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  LIFE19 IPE/LV/000010
   
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  2020. gada 1. augusts - 2028. gada 31.decembris
   
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  60% jeb 11 690 504 EUR finansē Eiropas Savienības LIFE Vides programma
   
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  40% jeb 7 793 669 EUR līdzfinansējumu nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums.
   
 • INTEGRĒTĀ PROJEKTA** PAPILDINOŠAIS FINANSĒJUMS
  Projekta mērķu sasniegšanai turpmāko astoņu gadu periodā tiks piesaistīts papildinošais finansējumu 114 340 087 EUR apmērā no dažādiem avotiem (t.sk. Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Norvēģijas finanšu instruments, Horizon 2020 u.c.).
  **LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. To īstenošanā ir nepieciešama papildinošā finansējuma piesaiste (no citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotiem). Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses
   
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  Latvija
   
 • ABREVIATŪRA
  LIFE-IP LatViaNature
   
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA
  Izstrādes procesā

AKTUALITĀTES

 • 29.12.2020. noslēgts sadarbības līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 • 22.12.2020. noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
 • 20.11.2020. Uzsākta sadarbības līgumu slēgšana ar partneriem. Noslēgts pirmais no plānotajiem deviņiem sadarbības līgumiem – starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes Augstskolu.
 • 06.11.2020. Noslēgts Granta līgums starp Dabas aizsardzības pārvaldi kā LIFE-IP LatViaNature vadošo partneri un Eiropas Savienības Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru par projekta īstenošanu.