LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vecpiebalga
Aizsargājamo ainavu apvidus VECPIEBALGA. Foto: Mārtiņš Kalniņš
 
Aizsargājamo ainavu apvidus VECPIEBALGA atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, NATURA 2000 teritorija (ietilpst dabas liegums Sproģi).
Kods: LV0600100
Administratīvais iedalījums: Vecpiebalgas novada Inešu, Taurenes, Vecpiebalgas pagasts.
Platība: 8925 ha
Dibināšanas gads: 1987.
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Vidzemes kultūrainavu un dabas vērtības. Interesanta reljefa daudzveidība. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – gludsporu ezerene Isoetes lacustris, spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, vienzieda krastene Littorella uniflora u.c.;
bezmugurkaulnieki – spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, pūkainais īsspārnis Emus hirtus, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
zivis – akmeņgrauzis Cobitis taenia, spidiļķis Rhodeus sericeus u.c.;
abinieki un rāpuļi – lielais tritons Triturus cristatus, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, melnā klija Milvus migrans u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2028.): lejupielādēt  (PDF 10,9 MB)
Pielikumi:
1. Kultūrvēstures vērtību apraksts (PDF 10,44 MB)
2. Ainavu struktūrplāns (PDF 3,88 MB)
3. Ainavu skati (PDF 0,64 MB)
4. Detalizēta dabas vērtību karte: 1. lapa, 2. lapa, 3. lapa, 4. lapa, 5. lapa, 6. lapa, 7. lapa, 8. lapa, 9. lapa, 10. lapa, 11. lapa, 12. lapa, 13. lapa, 14. lapa, 15. lapa, 16. lapa.
6. Detalizēta infrastruktūras un apsaimniekošanas pasākumu karte: 1. lapa, 2. lapa, 3. lapa, 4. lapa, 5. lapa, 6. lapa, 7. lapa, 8. lapa, 9. lapa, 10. lapa, 11. lapa, 12. lapa, 13. lapa, 14. lapa, 15. lapa, 16. lapa, 17. lapa, 18. lapa.
7. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība (PDF 0,18 MB)
8. Vecpiebalgas novada publisko ezeru apsaimniekošanas koncepcija (PDF 3,24 MB)
9. Sabiedriskās apspriešanas pārskats (PDF 4,5 MB)
10. Atkārtotās sabiedriskās apspriešanas pārskats (PDF 5,58 MB)
11. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.sk. NATURA 2000 teritorijās) un mikroliegumos (PDF 0,31 MB)
12. Tūrisma infrastruktūras attīstības projekti (PDF 6,6 MB)
13. Uzraudzības grupas pēdējās sanāksmes un paplašinātās sanāksmes protokols (PDF 1,23 MB)
14. Pašvaldības atzinums (PDF 0,58 MB)
15. Standarta datu forma  (XLS 0,11 MB)
___________________________________ 
 
Dabas lieguma SPROĢI atrašanās vieta LatvijāSproģi
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Vecpiebalga), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Vecpiebalgas novada Inešu pagasts
Platība: 38 ha
Dibināšanas gads: 1977