LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vidzemes akmeņainā jūrmala
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508600
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novada Ainažu, Salacgrīvas un Liepupes pagasts
Platība: 1540.5 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorijā konstatēti 11 ES Biotopu direktīvas biotopi, no kuriem 6 ir jūrmalai raksturīgie biotopi. Pārējie biotopi - dažādas pļavas, sausi skujkoku meži un nedaudz arī melnalkšņu staignāji. Īpaši nozīmīga Eiropā un Latvijā ļoti reti sastopamu biotopu daudzgadīgi augāji akmeņainās pludmalēs un smilšakmens atsegumi jūras krastā aizsardzības teritorija.
Robežshēma:  lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2004.-2014.):  lejupielādēt  (PDF 2.52 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Notiek jauna plāna izstrāde >>>

Pielikumi: