LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Salacas ieleja
Poga Dabas aizsardzība  Poga Tūristiem  Poga Ko darīt?  Poga Interaktīvā karte
 
Dabas parks Salacas ieleja. Pietraga jeb Sarkanās klintis. Foto: Andris Soms
Pietraga jeb Sarkanās klintis. Foto: Andris Soms
 
Dabas parka Salacas ieleja atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0302200
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar  lauku teritoriju un Ainažu pilsēta ar lauku  teritoriju; Alojas novada Staiceles pilsēta ar lauku  teritoriju;  Mazsalacas novada Ramatas un Skaņkalnes pagasts un Mazsalacas pilsēta ar  lauku teritoriju.
Platība: 6259,7 ha
Dibināšanas gads: 1977

Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt

Pārvalde: sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija vairāku ES Biotopu direktīvas biotopu - smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, nogāžu mežu, avoksnāju, upju straujteču un sausu pļavu kaļķainās augsnēs u.c. aizsardzībai. Izcila ainaviskā vērtība daudzos upes posmos, īpaši pie Mazsalacas Skaņākalna apkārtnē, lejpus Staiceles, Mērnieku krāces un Sarkanās klintis. Teritorija nozīmīga arī no ģeoloģiskā viedokļa (Pietraga Sarkanās klintis, Dauģēnu klintis un alas, Neļķu klintis un alas, Silmaču iezis un alas, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas u.c.).
Robežu shēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmāOZOLS
Dabas aizsardzības plāns:  izstrādāts atsevišķiem posmiem
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Salacas ieleja" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi:
Posms „Mazsalaca – Staicele”
1. Karte – Topogrāfiskā karte un galvenās reljefa formas
2. Karte – Apkārtnes ceļu un hidroloģiskais tīkls
3. Karte – Zemes īpašuma formas
4. Karte – Funkcionālo ainavu tipi
5. Karte – Dabas aizsardzības un ainaviskās vērtības
6. Karte – Apsaimniekošanas pasākumi
7. Karte – Tūrisma attīstības iespējas
8. Karte – Ieteicamais teritorijas zonējums
9. Plāna izstrādes materiāli – latviešu valodā
10. Plāna izstrādes materiāli – angļu valodā
Posms „Staicele – Rozēni”
1. Karte – Topogrāfiskā karte
2. Karte – Apkārtnes ceļu un hidroloģiskais tīkls
3. Karte – Zemes īpašuma formas
4. Karte – Funkcionālo ainavu tipi
5. Karte – Mežu vecumstruktūra un mežsaimnieciskā darbība
6. Karte – Dabas un ainaviskās vērtības un tās ietekmējošie faktori
7. Karte – Biotopu un sugu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumi
8. Karte – Esošā tūrisma infrastruktūra un attīstības iespējas
9. Karte – Ieteicamais teritorijas zonējums
10. Plāna izstrādes materiāli
Posms „Rozēni – Mērnieki”
1. Karte – Topogrāfiskā karte un galvenās reljefa formas
2. Karte – Zemes īpašuma formas
3. Karte – Apkārtnes ceļu un hidroloģiskais tīkls
4. Karte – Funkcionālo ainavu tipi
5. Karte – Dabas aizsardzības un ainaviskās vērtības
6. Karte – Apsaimniekošanas pasākumi
7. Karte – Tūrisma attīstības iespējas
8. Karte – Ieteicamais teritorijas zonējums
9. Plāna izstrādes materiāli
Posms „Salacgrīva”
1. Karte – Topogrāfiskā karte
2. Karte – Apkārtnes ceļu un hidroloģiskais tīkls
3. Karte – Zemes īpašuma formas
4. Karte – Funkcionālo ainavu tipi
5. Karte – Dabas un ainaviskās vērtības un tās ietekmējošie faktori
6. Karte – Biotopu un sugu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumi
7. Karte – Esošā tūrisma infrastruktūra un attīstības iespējas
8. Karte – Ieteicamais teritorijas zonējums
9. Plāna izstrādes materiāli