LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Salacas ieleja
    
Pietraga jeb Sarkanās klintis.
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0302200
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar  lauku teritoriju un Ainažu pilsēta ar lauku  teritoriju; Alojas novada Staiceles pilsēta ar lauku  teritoriju;  Mazsalacas novada Ramatas un Skaņkalnes pagasts un Mazsalacas pilsēta ar  lauku teritoriju.
Platība: 6251.5 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde: sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija vairāku ES Biotopu direktīvas biotopu - smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, nogāžu mežu, avoksnāju, upju straujteču un sausu pļavu kaļķainās augsnēs u.c. aizsardzībai. Izcila ainaviskā vērtība daudzos upes posmos, īpaši pie Mazsalacas Skaņākalna apkārtnē, lejpus Staiceles, Mērnieku krāces un Sarkanās klintis. Teritorija nozīmīga arī no ģeoloģiskā viedokļa (Pietraga Sarkanās klintis, Dauģēnu klintis un alas, Neļķu klintis un alas, Silmaču iezis un alas, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas u.c.).
 
Robežu shēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns:  izstrādāts atsevišķiem posmiem
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Salacas ieleja" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi:
Posms „Mazsalaca – Staicele”
Posms „Staicele – Rozēni”
Posms „Rozēni – Mērnieki”
Posms „Salacgrīva”