Dabas liegums GUDENIEKI. Foto DAP arhīvs
Dabas liegums GUDENIEKI. Foto DAP arhīvs

Dabas aizsardzības pārvaldes Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) ir sagatavojis jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes ietvaru. Testa plāna izstrāde sākas divām pilotteritorijām – dabas liegumam “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze” kopā ar tam piegulošajām bioloģiski vērtīgajām platībām. Tās abas ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un Natura 2000 teritorijas.

Tādēļ aicinām ikvienu interesentu līdz 2023. gada 12. oktobrim izteikt savu viedokli Dabas aizsardzības pārvaldei un sniegt konstruktīvus priekšlikumus par dabas liegumu attīstības vīziju kādā no trim veidiem:

Dabas liegums “Gudenieki” atrodas Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, tas izveidots 1999. gadā kadiķu audžu aizsardzībai. Iepriekš dabas aizsardzības plāns šai teritorijai tapa 2002. gadā un bija spēkā līdz 2006. gadam. Šo gadu laikā ir būtiski mainījusies situācija dabā un ir radusies nepieciešamība pārvērtēt un aktualizēt teritorijas dabas aizsardzības mērķus un noteikt to īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

Dabas liegums “Nīcas īvju audze” atrodas Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, tas izveidots 1987. gadā Latvijā reta skujkoka parastās īves aizsardzībai. Iepriekš dabas aizsardzības plāns šai teritorijai tapa 2005. gadā (Nīcas īvju audze | Dabas aizsardzības pārvalde) un bija spēkā līdz 2015. gadam. Kopš iepriekšējā dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas ir veikti atsevišķi plānā paredzētie pasākumi, kartēti Eiropas Savienības nozīmes mežu un purvu biotopi, kā arī mainījusies situācija dabā. Tāpēc ir radusies nepieciešamība izvērtēt līdz šim veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, aktualizēt teritorijas dabas aizsardzības mērķus un noteikt to īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE-IP LatViaNature dabas aizsardzības jautājumu eksperti Kristīni Vilciņu (kristine.vilcina@daba.gov.lv, +371 26 554 868).