Mežs

Foto: I.Bružika

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533800
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Dvietes pagasts
Platība: 231 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritoriju aizņem purvaini meži, kas ir prioritārs ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops. Tajā ietilpst arī mazā ērgļa mikroliegums. Konstatēta viena no lielākajām pundurbērza audzēm Latvijā. Meži teritorijas ziemeļu un austrumu daļā atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Nedaudz klajākajās vietās konstatētas vērtīgas augu sabiedrības ar mazziedu grīslis, divmāju grīslis, zvīņaugļu grīslis, sfagniu.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav