marķieris dzeltenā krāsā

Aizsargājamo ainavu apvidus ir teritorija daudzveidīgu ainavu un raksturīgas kultūrvides saglabāšanai, kā arī sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides nodrošināšanai un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanai.
ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļauti visi aizsargājamo ainavu apvidi.