Statuss:
Noslēdzies
KF

Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekts

attels

Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās

I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001

II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Gunita Laiveniece

E-pasts: gunita.laiveniece@daba.gov.lv

Tālr.: +371 29122422

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, dabas tūrisma infrastruktūra

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000):

  1. samazinot augsnes eroziju;
  2. mazinot eitrofo piesārņojumu;
  3. optimizējot apmeklētāju plūsmas;
  4. nodrošinot dabas teritoriju pieejamību.

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta rezultātā tiks saglabāta Latvijas daba, novērsti esošie un iespējamie draudi dabas vērtībām nākotnē, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu dabas resursu izlietojumu:

 

Svarīgākie rezultāti

mērvienība

I kārta

II kārta

kopā

skatu torņi, platformas

gab.

13

11

24

takas (ar dažādiem segumiem), laipas, kāpnes

km

64

25

89

stāvlaukumi

gab.

15

14

29

informācijas stendi

gab.

139

123

262

robežzīmes

gab.

1516

334

1850

laivu ūdenī nolaišanas vietas

gab.

2

21

23

tualetes

gab.

20

30

50

 

Dabas tūrisma infrastruktūras izveide Gaujas nacionālajā parkā

 

ĪSTENOTĀJI

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

PAMATDATI 

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001

   

II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

I kārta - 25.08.2010. – 26.08.2014.

   

II kārta - 05.10.2012. – 01.08.2015.

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

I kārta - 2 527 053.00 LVL

   

II kārta - 1 881 019.00 LVL

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) – Rāznas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Teiču dabas rezervāts, Krustkalnu dabas rezervāts, dabas liegums (turpmāk tekstā – DL) „Jašas un Bicānu ezers”, DL„Vīķu purvs”, DL „Lielupes grīvas pļavas”, DL „Cenas tīrelis”, DL „Burtnieku ezera pļavas”, DL „Dēliņkalns”, DL „Korneti - Peļļi”, DL „Randu pļavas”, DL „Vecdaugava”, DL „Užava”, DL „Liepājas ezers”, DL „Ziemupe”, DL „Vitrupes ieleja”, DL „Vidzemes akmeņainā jūrmala”, DL „Aklais purvs” DL „Zilaiskalns”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona „Vidusburtnieks”, DL „Lubāna mitrājs”, DL „Rūjas paliene”, DL „Sedas purvs”, DL „Mežmuižas avoti”, dabas parks (turpmāk tekstā – DP) „Numernes valnis”, DP „Beberbeķi”, DP „Ragakāpa”, DP „Piejūra”, DP „Salacas ieleja”, DP „Piejūra”, DP „Ogres Zilie kalni”, DP „Daugavas ieleja”, DP „Abavas senleja”, DP „Pinku ezers”, DP „Sauka”, DP „Dvietes paliene”, DP „Embūte”, DP „Daugavas loki”, DP „Kuja”, DP „Ogres ieleja” DP „Pape”, aizsargājamais ainavu apvidus (turpmāk tekstā - AAA) „Ziemeļgauja”, AAA ”Vestiena” ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Skaistkalnes karsta kritenes”.

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

Atsevišķas mājas lapas nav

 

AKTUALITĀTES