LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vidusburtnieks
Foto: L.Vīndedze
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0000120
Tips: C
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novada Burtnieku un Vecates pagasts, Rūjienas novada Jeru pagasts, Mazsalacas novada Sēļu pagasts
Platība: 812.8 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Sastopami vērtīgi ozolu-apšu-priežu meži, ozolu meži un priežu-egļu meži, kā arī vecupes. Konstatētas retas bezmugurkaulnieku sugas.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2006.-2016.): lejupielādēt  (PDF 0,98 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/119 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Vidusburtnieks" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Pielikumi: