LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rāznas nacionālais parks
    
 
Aizsardzības kategorija: nacionālais parks
Kods: LV0303400
Natura 2000 teritorija: standarta datu forma
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas un Lūznavas pagasti, Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku, pagasti, Ludzas novada Rundēnu pagasts.
Platība: 59615 ha
Dibināšanas gads: 2007
Logo: lejupielādei  >>>
 
 


Likums: lejupielādēt >>>
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt >>>
Grozījumi: lejupielādēt >>>
Pārvalde: nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:  
Rāznas nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavisko vidi plašā Latgales teritorijā. Te konstatēti 14 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi. 14% no teritorijas aizņem eitrofi ezeri. Samērā liela pļavu daudzveidība (4 Eiropas nozīmes pļavu biotopu tipi). Viens no ainaviski izcilākajiem ezeriem - Ežezers - ar 26 salām, kuras klātas galvenokārt ar platlapu koku mežiem. Sastopami arī egļu meži un avoti. Nozīmīga ozolu mežu, boreālo mežu un minerālvielām bagātu avotu aizsardzības teritorija salās. Vairākās salās konstatēta zaļā divzobe un Lielajā salā dzeltenā dzegužkurpīte (ES Direktīvas sugas). Salu meži piemēroti dzeņu ligzdošanai.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS: citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2009.-2019.): lejupielādēt >>        
Pielikumi:
Ainavu ekoloģiskais plāns: lejupielādēt >>
Pielikumi:
1. pielikums. Izmantoto datu tabula (XLS 0,09 MB)
2. pielikums. Ģeoloģiskais griezums un nogulumu karte RNP teritorijai (PDF 1.29 MB)
3. pielikums. Vēja virzienu atkārtošanās 2007.gadā (PDF 0,13 MB)
4. pielikums. Hidrogrāfiskais tīkls ar sateces baseiniem (PDF 2.22 MB)
5. pielikums. Esošās ainavu struktūras karte (PDF 0,8 MB)
6. pielikums. Nozīmīgākie līnijveida un punktveida ainavu elementi (PDF 0,92 MB)
7. pielikums. Izvēlēto indikatorsugu, augu sabiedrību un biotopu apraksta tabulas un izplatības kartes (PDF 7.9 MB)
8. pielikums. Mežaudžu karte (PDF 3.4 MB)
9. pielikums. Sociālekonomisko datu tabulas un kartoshēmas (PDF 2.02 MB)
10. pielikums. Vizuāli vērtīgu ainavu apraksts un karte (PDF 8.67 MB)
11. pielikums. Teritorijas vēsturiskās attīstības apraksts un kultūrvēsturiski nozīmīgo ainavas elementu karte (PDF 4.23 MB)
12. pielikums. Ainavu struktūras izmaiņas un dinamika (PDF 1.74 MB)
13. pielikums. Ainavu telpu karte, ainavu kopējā statistika un apvienotā indikatoru karte (PDF 1.62 MB)
14. pielikums. Ainavu telpas (PDF 5.96 MB)
15. pielikums. Vēlamās ainavu struktūras karte (PDF 361 KB)
16. pielikums. Ainavu ekoloģiskā plāna karte un risinājumu piemēri (PDF 2.74 MB)
17. pielikums. Ainavu ekoloģiskās plānošanas principi atsevišķā meža masīvā (PDF 2.18 MB)
18. pielikums. Spēkā esošo plānošanas dokumentu analīze (PDF 0,48 MB)
19. pielikums. Informācija par ainavu ekoloģiskā plāna apspriešanas sanāksmi (PDF 0,18 MB)
Pētījumi:
Vēsture
1989.-1991. Vides aizsardzības komitejas pētījumā pirmo reizi tiek akcentēta Rāznas ezera ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanās problēma salīdzinājumā ar 20. gadsimta 50.-60.gadiem.
1997. Daugavpils Universitāte izstrādā rekomendācijas Rāznas ezera sateces baseina funkcionālajam zonējumam.
1999. Latvijas Dabas aizsardzības fonds piešķir finansējumu Daugavpils Universitātes projektam par Dabas parka “Rāzna” izveidošanu.
2001. Astoņas pagastu pašvaldības (Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku, Čornajas, Kaunatas, Mākoņkalna, Lūznavas un Rundēnu) paraksta nodomu protokolu par Rāznas nacionālā parka izveidošanu.
2004. Ministru kabinets pieņem lēmumu par dabas parka “Rāzna” izveidošanu. Uzsāk darbību LIFE Nature projekts “Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā “Rāzna.”
2005. LIFE Nature projekta ietvaros tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde.
2007.1.janvārī stājas spēkā Rāznas nacionālā parka likums.