LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Materiāli
.
AINAVAS  |  EKOSISTĒMAS  |  SUGAS UN BIOTOPI  |  MONITORINGS  |  IETEKME uz VIDI  |  DATI un KARTES  |  APSAIMNIEKOŠANA
 
2008
2005 Rāznas Nacionālā parka ainavu ekoloģiskais plāns >>>
2005
 
2019 Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi (DOCX 13 MB)
2019 Distrofo ezeru kvalitātes novērtēšana pēc makrozoobentosa organismiem  (PDF 2,78 MB)
2019 Rekomendācijas siltumnīcefekta gāzu novērtēšanai purvos  (PDF 0,38 MB)
Attālajā izpētē balstīta siltumnīcefekta gāzu novērtēšanas metodika purviem  (PDF 6,27 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,12 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Briežmuižas lapegļu stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,44 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Kalētu mežaparks” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 5,4 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Popes muižas parks” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma izveidošanu  (PDF 6,23 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,0 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Graši” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,9 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,7 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 4,9 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,4 MB)
2018 Ungura ezera pētījuma atskaite (PDF 2,19 MB)
2018 Impact of wildfires burning on peatland environment in Latvia
2017 Dabas lieguma “Randu pļavas” hidroloģiskā izpēte  (PDF 12,09 MB)
2016 Uvis Suško. Odumovas ezers un tā bioloģiskais raksturojums
2016 Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem  (PDF 7,50 MB)
2016
2016
2016
Rāznas ezera izpēte (PDF 2,00 MB)
2013
2013
2012
2010  
2000
Karšu pielikumi (PDF 0,95 MB)
 
2020 Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrādes ieteikumi Cēsu novada teritorijā (PDF 23 MB)
2020 Ruslans Matrozis. Migrējošo putnu dienas vizuālās uzskaites Kolkas ragā 2019-2020. Analīze par migrējošajiem sauszemes un jūras putniem Kolkas ragā laika posmā no 2006. gada līdz 2020. gadam  (PDF 6,83 MB)
2020 Analīze par Ķīnas cimdiņkrabja Eriocheir sinensis introdukcijas un izplatīšanās ceļiem, turpmākai rīcības plāna izstrādei par prioritārajiem izplatības ceļiem  (DOCX 2,22 MB)
2019 Mihails Pupiņš. Dabas liegumā „Ilgas” veikto apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu uzlabošanas pasākumu efektivitātes novērtējums  (PDF 12,85 MB)
2019 Dr.biol. Andris Čeirāns. Dabas liegumā „Karateri” veikto smilšu krupja (Epidalea calamita) biotopu uzlabošanas pasākumu efektivitātes novērtējums  (PDF 4,35 MB)
2019 Kristaps Vilks, "Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā (PDF 2 MB)
2019 Ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējums  (DOCX 1,21 MB)
2019 Rekomendācijas biotopa Parkveida pļavas un ganības 6530* saglabāšanai dabas liegumā “Lubāna mitrājs”  (PDF 3,91 MB)
2019 Rekomendācijas biotopa Parkveida pļavas un ganības 6530* saglabāšanai dabas liegumā “Mugurves pļavas”  (PDF 2,33 MB)
2019 Rekomendācijas biotopa Parkveida pļavas un ganības 6530* saglabāšanai dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene”  (PDF 2,04 MB)
2019 Andris Čeirāns, Mihails Pupiņš, Artūrs Škute. Vadlīnijas invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) apkarošanai apdraudētākajās abinieku un rāpuļu populācijās Latvijā  (PDF 4,55 MB)
2019 Dr.biol. Andris Čeirāns. Pētījuma „Reto abinieku populāciju izpēte dabā” atskaite  (PDF 11,61 MB)
2019 Dr.biol. Andris Čeirāns. Smilšu krupja (Epidalea calamita) biotopu uzlabošanas pasākumu efektivitātes novērtējums  (PDF 3,27 MB)
2019 Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai  (PDF 179,72 MB)
Dati par sugām potenciāli piemērotajām mežaudzēm (ZIP 0,018 MB)

Ecological Network Plan for Assurance of Conservation of Rare Saproxylophagous Beetles  (PDF 142,74 MB)
2019 Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 3,44 MB)
Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai. Pielikums. Anketu aizpildīšanas piemēri (PDF 4,62 MB)
Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Prezentācija. Piemēri sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 0,93 MB)

Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Prezentācija. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 1,59 MB)
2019 Invazīvo sugu izpēte apdraudētajās abinieku un rāpuļu populācijās Latvijā
2018 Pētījums par plato airvaboli 2018 (DOCX 2 MB) Pielikums (JPG 5 MB)
2018 Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā  (PDF 13,0 MB)
2018 Apsaimniekošanas vadlīnijas bioloģiski vecu koku un atmirušās koksnes saglabāšanai  (PDF 0,29 MB)
2018 Aija Pupiņa, Mihails Pupiņš, Smilšu krupja (Bufo (epidalea) calamita) populācijas uzlabošanai pavairošanas un audzēšanas zookultūrā ex-situ metodikas protokols  (PDF 4,17 MB)
2018 Linda Bankovska, Inese Jahundoviča, Ziņojums par meža susura populācijas ģenētisko stāvokli (PDF 0,9 MB)
2018 Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) sugas izplatības ierobežošanas plāns  (PDF 18,54 MB)
2018 Digna Pilāte. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās gliemju sugas Latvijā  (PDF 31,24 MB)
2018 Rolands Moisejevs. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās ķerpju sugas Latvijā   (PDF 76,65 MB)
2018 Diāna Meiere. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sēņu sugas Latvijā   (PDF 83,33 MB)
2018 Ligita Liepiņa. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sūnu sugas Latvijā   (PDF 52,83 MB)
2018 Nikolajs Savenkovs. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās tauriņu sugas Latvijā   (PDF 24,11 MB)
2018 Uldis Valainis. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās vaboļu sugas Latvijā   (PDF 77,53 MB)
2017 Andris Čeirāns, Vadlīnijas smilšu krupja vairošanai nebrīvē  (PDF 2,93 MB)
2017 Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina
2017 Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 2006. līdz 2016. gadam
2017 Kaspars Abersons, Jānis Bajinskis un Jānis Birzaks. Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai  (PDF 2,0 MB)
2017 Dace Kļaviņa. Alpu kreimules Pinguicula alpina L. augšana un ekoloģiskās prasības (PDF 2,0 MB)
2016
2015 Purva zirdzenes, smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju un dzīvotņu stāvokļa novērtējums 2014.-2016. gadā
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2007
2005
2005
2005
2001
2000


Uz augšu Uz sadaļas augšu
 

2019
2019 Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm  (DOCX 2,83 MB)
2019 Bear monitoring in Latvia: report from field visit, June 2019  (PDF 0,21 MB)
2014
Pielikums - veģetācijas dati    (XLSX 0,08 MB)
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2007
2006

Uz augšu Uz sadaļas augšu
 

2016 Apmeklētāju uzvedība, piesārņojums ar sadzīves atkritumiem dabas liegumā “Raunas Staburags”
(DOCX 0,37 MB)
2008
2008

Uz augšu Uz sadaļas augšu
 

2019 Pārskats par ķīmisko analīžu datu interpretāciju, ūdensobjektu tipu noteikšanu pēc fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem 2019. gadā apsekotajos ūdensobjektos (DOCX 0,99 MB)
2018 Pārskats par ķīmisko analīžu datu interpretāciju, ūdensobjektu tipu noteikšanu pēc fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem 2018. gadā apsekotajos ūdensobjektos (DOCX 0,1 MB)
2017 Pārskats par ķīmisko analīžu datu interpretāciju, ūdensobjektu tipu noteikšanu pēc fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem 2017. gadā apsekotajos ūdensobjektos (DOCX 0,09 MB)
 
2017 Projektā „Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana” digitalizēto darbu pārskats
Digitalizēto darbu katalogs (lai iepazītos ar katalogā minēto konkrēto darbu, jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģonālo administrāciju)
2013
2013
2013
2013
2013
(dūņu slānis, ezera robeža, applūstoša teritorija, ezerdobes dziļums, niedrājs, ezera salas, ezera seklūdens zonas, mērījumu punkti, izobatas)
2013
2007


Uz augšu Uz sadaļas augšu

2019


Uz augšu Uz sadaļas augšu