LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
KF - Dabas tūrisma infrastruktūra
.Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekts
 
Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās
I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001
II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Gunita Laiveniece
E-pasts: gunita.laiveniece@daba.gov.lv
Tālr.: +371 29122422

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, dabas tūrisma infrastruktūra

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000):
  1. samazinot augsnes eroziju;
  2. mazinot eitrofo piesārņojumu;
  3. optimizējot apmeklētāju plūsmas;
  4. nodrošinot dabas teritoriju pieejamību.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta rezultātā tiks saglabāta Latvijas daba, novērsti esošie un iespējamie draudi dabas vērtībām nākotnē, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu dabas resursu izlietojumu:
 
Svarīgākie rezultāti
mērvienība
I kārta
II kārta
kopā
skatu torņi, platformas
gab.
13
11
24
takas (ar dažādiem segumiem), laipas, kāpnes
km
64
25
89
stāvlaukumi
gab.
15
14
29
informācijas stendi
gab.
139
123
262
robežzīmes
gab.
1516
334
1850
laivu ūdenī nolaišanas vietas
gab.
2
21
23
tualetes
gab.
20
30
50
 
Dabas tūrisma infrastruktūras izveide Gaujas nacionālajā parkā

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
   
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001
   
II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
I kārta - 25.08.2010. – 26.08.2014.
   
II kārta - 05.10.2012. – 01.08.2015.
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
I kārta - 2 527 053.00 LVL
   
II kārta - 1 881 019.00 LVL
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) – Rāznas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Teiču dabas rezervāts, Krustkalnu dabas rezervāts, dabas liegums (turpmāk tekstā – DL) „Jašas un Bicānu ezers”, DL„Vīķu purvs”, DL „Lielupes grīvas pļavas”, DL „Cenas tīrelis”, DL „Burtnieku ezera pļavas”, DL „Dēliņkalns”, DL „Korneti - Peļļi”, DL „Randu pļavas”, DL „Vecdaugava”, DL „Užava”, DL „Liepājas ezers”, DL „Ziemupe”, DL „Vitrupes ieleja”, DL „Vidzemes akmeņainā jūrmala”, DL „Aklais purvs” DL „Zilaiskalns”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona „Vidusburtnieks”, DL „Lubāna mitrājs”, DL „Rūjas paliene”, DL „Sedas purvs”, DL „Mežmuižas avoti”, dabas parks (turpmāk tekstā – DP) „Numernes valnis”, DP „Beberbeķi”, DP „Ragakāpa”, DP „Piejūra”, DP „Salacas ieleja”, DP „Piejūra”, DP „Ogres Zilie kalni”, DP „Daugavas ieleja”, DP „Abavas senleja”, DP „Pinku ezers”, DP „Sauka”, DP „Dvietes paliene”, DP „Embūte”, DP „Daugavas loki”, DP „Kuja”, DP „Ogres ieleja” DP „Pape”, aizsargājamais ainavu apvidus (turpmāk tekstā - AAA) „Ziemeļgauja”, AAA ”Vestiena” ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Skaistkalnes karsta kritenes”.
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Atsevišķas mājas lapas nav

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

AKTUALITĀTES

 
08.10.2011.
 
22.12.2010.
 
05.09.2010.

 uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif