LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zvirgzdenes ezera salas
 
Foto: R.Indriķe
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija.
Kods: LV0510900
Administratīvais iedalījums: Ciblas novada Zvirgzdenes pagasts
Platība: 5 ha
Dibināšanas gads: 1925
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota ļoti vērtīgu platlapju mežu uz salām aizsardzībai (Ozolu sala un Liepu sala), īpaša nozīme ozolu mežiem. Bagātīgs augu sugu sastāvs: Liepu salā 109 sugas, Ozolu salā - 103 sugas. 2002. gadā uz salām konstatēta jauna, Latvijā ļoti retas grīšļu sugas - matainā grīšļa - atradne.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav