LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Riežupe

Riežupes ūdenskritums
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301100
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts.
Platība: 452 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Veidots Riežupes ielejas aizsardzībai. Nozīmīga teritorija nogāžu un gravu mežu, upju straujteču un smilšakmens atsegumu aizsardzībai. Daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Ģeoloģiskie objekti - Riežupes ūdenskritums un atsegumi, smilšu alas, kas ir garākās Latvijā un Amatas svītas atsegumi. Liela ainavu daudzveidība (stāvi krasti, plašā upes ieleja, gravas u.c.). Senlejas meži samērā neskarti. Parka teritorijā aug 7 dižkoki, aprakstīti arī 11 izcili un neparasti koki.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: notiek plāna izstrāde >>>