LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LAT-LIT-BEL - Pārrobežu daba
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekti
 
Pārrobežu daba  |  Zaļie maršruti
 
 
 

Projekts noslēdzies
 
Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai
Establishment of cross-border protected nature territory „Augšdaugava-Braslav lakes” and creating of preconditions for integrated area management
LLB-2-258 - "Pārrobežu daba” / "Cross-border Nature"
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES   |   PAPILDUS INFO
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Irēna Muskare
E-pasts: irena.muskare@ daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 26313500
 
Projekta koordinators: Vladimirs Ustins
E-pasts: llb258.by.biores@ gmail.com
Tālr. +375 173841036
 
Projekta koordinatore: Natālija Arhipenko
E-pasts: narkhipenko@ yandex.ru
Tālr. +375 215329386

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
Dabas aizsardzība
 
ĪSS APRAKSTS
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodibināta pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija starp Latviju un Baltkrieviju, kas iekļaus galvenokārt aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritoriju Latvijas pusē un nacionālā parka „Braslavas ezeri” teritoriju Baltkrievijas pusē. Projekta gaitā tiks veikta teritoriju izpēte un izstrādāti pārvaldības plāni gan katrai teritorijai atsevišķi, gan kopīgs, saskaņots teritorijas pārvaldības plāns, tiks izstrādāta kopīga darbības programma, kas veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pierobežas reģionā tai pašā laikā nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Daļa no projekta aktivitātēm būs vērsta uz teritorijas atpazīstamību un popularizēšanu dabā un virtuālajā vidē, kā arī piedāvās apmeklētājiem interaktīvus risinājumus informācijas centros Daugavpils novadā un Braslavā.

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶIS
Uzlabot pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas (PADT) “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldību un atpazīstamību

uz augšu

PPLĀNOTIE REZULTĀTI
  • paaugstināta sabiedrības informētība par PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri”;
  • Izveidota kopīga PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija;
  • izveidota kopīga sabiedriska administratīva struktūra turpmākai PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
 
 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
SADARBĪBAS PARTNERI
 
ASOCIĒTIE PARTNERI

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LLB-2-258
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
18 mēneši (2013.gada 28.jūnijs – 2014.gada 28.decembris)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
251 856,38 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
90% (226670,75 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija
 
LĪDZFINANSĒJUMS
10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals)
 
ABREVIATŪRA
Pārrobežu daba
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu

AKTUALITĀTES

 
20.02.2014.
 
08.11.2013.
 
25.07.2013.
 

uz augšu

PAPILDUS INFO

 

uz augšu

 

 

 

Zaļie maršruti bez šķēršļiem
Green routes without obstacles
LLB-2-257 - "Zaļie maršruti” / "Green routes"
 
  Projekts noslēdzies
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES   |   PAPILDUS INFO
 
VIEGLI LASĪT >>>
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dabas aizsardzības pārvaldes projektu nodaļas vadītājs: Aigars Pikšens
E-pasts: aigars.piksens@ daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 26541666

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
Dabas tūrisms
 
ĪSS APRAKSTS
Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs tiks izveidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - dabas taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētāju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā - dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizētas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tie iegūs zināšanas, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem piemīt invaliditāte, kā sava uzņēmuma tūrisma produktu darīt pieejamu šai klientu mērķgrupai. Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 - 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tūrisma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶI
1. Veicināt sadarbību pārrobežu tūrisma jomā dažādām sociālajām grupām, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
2. Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
3. Sekmēt sabiedrības iecietību un izpratni pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

uz augšu

PPLĀNOTIE REZULTĀTI
  • radīti jauni un pielāgoti esošie dabas tūirsma infrastruktūras elementi ceļotājiem ar īpašām vajadzībām;
  • izstrādāti maršruti 2-3 dienu ceļojumiem pierobežas reģionos tūristiem ar īpašām vajadzībām;
  • sagatavoti drukātā un elektroniskā veidā pieejami šo maršrutu bukleti 4 valodās;
  • izstrādātas rekomendācijas un praktiski padomi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
 
 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
SADARBĪBAS PARTNERI
 
ASOCIĒTIE PARTNERI

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LLB-2-257
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
12 mēneši (2013.gada 31.decembris – 2014.gada 29.decembris)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
172 337.90 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
90% (155 104.11 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija
 
LĪDZFINANSĒJUMS
10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals), Lietuva (Utenas un Viļņas apgabals)

uz augšu

AKTUALITĀTES

2015
Zaļie maršruti - ceļojumu karte  (PDF 6.18 MB)
Šis ir materiāls, kas palīdzēs mērot aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu pa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu Zaļajiem maršrutiem. Par “zaļajiem” sauc maršrutus, kas ved uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kur rūpes par dabas un cilvēka radītām vērtībām uzņēmusies valsts. Šie maršruti ir “zaļi” arī tāpēc, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji parūpējušies par vides pieejamību cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības.
The Green Routes- travel map  (PDF 6.17 MB)
This is a guide-book that will help you to experience an exciting trip along The Green Routes of the border areas of Latvia, Lithuania and Belarus. Routes leading to specially protected nature areas under the state care are called “green” ones. These routes are “green” because providers of tourism service take care of accessibility of environment for people with disabilities.
Зелёные маршруты - кapтa путешествий  (PDF 6.2 MB)
У Тебя в руках материал, который поведёт Тебя по Зелёным маршрутам приграничных регионов Латвии, Литвы и Белоруссии. „Зелёными” называются маршруты, ведущие в особо охраняемые природные территории, где природой и человеком созданные ценности находятся под защитой государства. Эти маршруты являются „зелёными” ещё и потому, что представители туристических услуг позаботились о доступности среды для людей, которым перемещение доставляет трудности.
2015
Velomaratons bildēs  (PDF 8.13 MB)
2014
2014
 
2014
 

uz augšu

PAPILDUS INFO

uz augšu