LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ādaži
Foto: I.Mārdega
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas liegums Lieluikas un Mazuikas ezeri).
Kods: LV0600800
Administratīvais iedalījums: Ādažu, Sējas un Saulkrastu novads
Platība: 10150 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Militāro mācību rezultātā izveidojušies Latvijas apstākļiem reti biotopi - ievērojamas virsāju platības un klaji vai vāji apauguši smiltāji. Nozīmīgākā vieta valstī biotopa – 2320 "Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji" – saglabāšanā. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 2330 "Klajas iekšzemes kāpas", 3130 "Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām", 6410 – "Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs" u.c.
Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – dižā jāņeglīte, tumšzilā drudzene, mānīgā konīdija, ārstniecības brūnvālīte, palu staipeknītis, plūksnu ķekarpaparde, mellenāju kārkls, sīpoliņu donis, skrajais donis u.c.;
bezmugurkaulnieki – garlūpas racējlapsene Bembix rostrata, lielā krāšņvabole Chalcophora mariana, lielais dižkoksngrauzis Ergates faber, ziemeļu pumpurgliemezis Vertigo ronnebyensis u.c.;
abinieki un rāpuļi – smilšu krupis Bufo calamita, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – rubenis Tetrao tetrix, stepes čipste Anthus campestris, ormanītis Porzana porzana, apodziņš Galucidium passerinum u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, vilks Canis lupus, lūsis Lynx lynx, Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii u.c.
 
Robežu shēma: lejupielādēt (ierosinātas robežu izmaiņas)
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 4,5 MB)
Karšu pielikumi:

1. Esošās un vēlamās AAA “Ādaži” robežas  (JPEG 0,63 MB)

2. Zemes lietošanas veidi - 1. lapa  (JPEG 0,34 MB); 2. lapa  (JPEG 0,33 MB); 3. lapa  (JPEG 0,45 MB); 4. lapa  (JPEG 0,38 MB).

3. Zemes īpašumu piederība - 1. lapa  (JPEG 0,27 MB); 2. lapa  (JPEG 0,26 MB); 3. lapa  (JPEG 0,34 MB); 4. lapa  (JPEG 0,27 MB).

4. ES īpaši aizsargājamie biotopi - 1. lapa  (JPEG 0,57 MB); 2. lapa  (JPEG 0,55 MB); 3. lapa  (JPEG 0,52 MB); 4. lapa  (JPEG 0,51 MB).

5. Mežaudžu plāns - 1. lapa  (JPEG 0,71 MB); 2. lapa  (JPEG 0,47 MB); 3. lapa  (JPEG 0,44 MB); 4. lapa  (JPEG 0,57 MB).

6. Īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes - 1. lapa  (JPEG 0,55 MB); 2. lapa  (JPEG 0,39 MB); 3. lapa  (JPEG 0,43 MB); 4. lapa  (JPEG 0,55 MB).

6.a Ūdeņu ērkšķzāles (Scolochloa festucacea) atradne Lieluikas ezerā  (JPEG 0,57 MB).

9. Īpaši aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradnes - 1. lapa  (JPEG 0,43 MB); 2. lapa  (JPEG 0,29 MB); 3. lapa  (JPEG 0,41 MB); 4. lapa  (JPEG 0,30 MB).

12. Īpaši aizsargājamo abinieku un rāpuļu sugu atradnes -1. lapa  (JPEG 0,53 MB); 2. lapa  (JPEG 0,55 MB).

14. ES īpaši aizsargājamo putnu sugu atradnes - 1. lapa  (JPEG 0,50 MB); 2. lapa  (JPEG 0,47 MB); 3. lapa  (JPEG 0,49 MB); 4. lapa  (JPEG 0,57 MB).

17. Sikspārņu konstatēšanas punkti - 1. lapa  (JPEG 0,38 MB); 2. lapa  (JPEG 0,47 MB); 3. lapa  (JPEG 0,49 MB); 4. lapa  (JPEG 0,57 MB).

19. Priekšlikums AAA “Ādaži” funkcionālajam zonējumam  (JPEG 0,65MB)

20. Apsaimniekošanas pasākumi - 1. lapa  (JPEG 0,56 MB); 2. lapa  (JPEG 0,54 MB); 3. lapa  (JPEG 0,54 MB); 4. lapa  (JPEG 0,54 MB).

21. Rampas purva atjaunošanas plāns  (JPEG 0,48 MB)

22. Abinieku un rāpuļu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi  (JPEG 0,74 MB)

 
 
___________________________________ 
Lieluikas un Mazuikas ezers
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ādaži), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ādažu novads
Platība: 192 ha
Dibināšanas gads: 1999
Dabas vērtības: Abi ezeri ir ļoti nozīmīgi reto oligotrofo augu sugu un biotopa "Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām" saglabāšanā. Oligotrofie ezeri Latvijā vairs nav sastopami. Tie izzuduši ezeru attīstības gaitā, kad tajos, uzkrājoties organiskajām vielām, veidojas bagātīgs augājs, līdz ar to šī uzskatāma par ļoti nozīmīgu teritoriju šādu ezeru aizsardzībā un saglabāšanā. Šeit sastopamas īpaši aizsargājamas un retas augu sugas – gludsporu ezerene, Dortmaņa lobēlija, vienzieda krastene, sīpoliņu donis, Skandināvijas grīslis un palu staipeknītis.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Pielikumi: lejupielādēt
 
Foto: I.Mārdega