LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziemeļgauja
 
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst ģeoloģiskie veidojumi – Rāmnieku smilšakmens atsegums, Gaujienas dolomīta atsegums, Jaunžagatu krauja, Žagatu klintis, Randātu klintis un Tilderu krauja, Lejasbindu krauja, Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens, Sikšņu dolomīta atsegums, dendroloģiskie stādījumi un alejas – Gaujienas „Vārpu” lapegļu aleja, Vidagas lapegļu alejas un stādījumi). Teritorijā iekļauti arī bijušie dabas liegumi – Pirtslīča-Līkā atteka, Pukšu purvs un Zemā sala.
Kods: LV0600700
Administratīvais iedalījums: Apes novada Gaujienas, Virešu pagasts; Beverīnas novada Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagasts; Burtnieku novada Valmieras pagasts; Strenču novada Jērcēnu, Plāņu pagasts un Strenču pilsēta; Valkas novada Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagasts.
Platība: 21749 ha
Dibināšanas gads: 2004.
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Unikāla teritorija gar dabisku, neregulētu upi (Gauju) ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Veido plašu vērtīgu dabas teritoriju kompleksu, kas turpinās Igaunijā. Visā posmā sastopami unikāli, mazpārveidoti, vietām vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi - neregulētā un ļoti līkumainā Gaujas gultne ar tās vecupju tīklu, izcili daudzveidīgas pļavas un meži ar nozīmīgām vecu platlapju audžu platībām. Putniem nozīmīgā vieta. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi, 6120* Smiltāju zālāji, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 6450 Palieņu zālāji, 6530* Parkveida pļavas un ganības, 8210 Karbonātisku pamatiežu atzegumi, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, meža silpurene Pulsatilla patens, bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris, Odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea,ārstniecības cietsēkle Lithospermum officinale, krustlapu drudzene Gentiana cruciata u.c.;
bezmugurkaulnieki – zaļā upjuspāre Ophiogomphus cecilia, biezā perlamutrene Unio crassus, lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita, Šneidera mizmīlis Boros schneideri, zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar, tumšā pūcīte Xylomoia strix u.c.;
zivis un apaļmutnieki – pīkste Misgurnus fossilis, salate Aspius aspius, lasis Salmo salar, upes nēģis Lampetra fluviatilis, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
abinieki un rāpuļi – purva varde Rana arvalis, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – lielā gaura Mergus merganser, mazais ērglis Aquilla pomarina, zivjērglis Pandion haliaetus, ķikuts Gallinago media, grieze Crex crex, mednis Tetrao urogallus, urālpūce Strix uralensis, apodziņš Galucidium passerinum, baltmugurdzenis picoides leucotos u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, vilks Canis lupus, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme, Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusiiu.c.
Robežu shēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF  5.29 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” aizsargājamā ainavu apvidus „Ziemeļgauja" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Pielikumi:
__________________________________
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Valkas pagasts
Platība: 241 ha
Dibināšanas gads: 1999
Dabas vērtības:Unikāls, tikai Vidusgaujas ieplakai raksturīgs biotopu komplekss - dažādu bioloģisku un ģeoloģisku faktoru kopums nelielā teritorijā. Vairāku ļoti retu sugu atradne Latvijā. Gaujas vecupes ar atklātu ūdens virsmu un senākas vecupju ieplakas dažādās aizauguma pakāpēs.
Dabas aizsardzības plāns: nav
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
__________________________________
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Valkas pagasts
Platība: 205 ha
Dibināšanas gads: 1999
Dabas vērtības:
Galvenā teritorijas vērtība - ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs. Sastopamas Gaujas vecupes. Konstatētas retas un īpaši aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas, piemērota teritorija dzeņiem.
Dabas aizsardzības plāns: nav
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
__________________________________
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Plāņu pagasts
Platība: 369 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības:
Nozīmīga pārejas purvu un purvainu mežu, kā arī boreālu mežu, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi, aizsardzības teritorija. Purva centrālajā daļā sīki ezeriņi un lāmas, kas ir piemēroti biotopi ligzdojošiem bridējputniem.
Dabas aizsardzības plāns: nav
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav