LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Beberbeķi
 
 
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301800
Administratīvais iedalījums: Babītes novada Babītes pagasts.
Platība: 275 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Dominē priežu sils un priežu mētrājs, daļu no tiem veido vecas vērtīgas priežu audzes. Dabas parks ir nozīmīga vieta arī galvaspilsētas iedzīvotāju rekreācijai un izglītībai.
 
Robežu shēma: lejupielādēt 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2003.-2009.): lejupielādēt  (PDF 6.81 MB)
Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas parkam „Beberbeķi” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.
Pielikumi: