Statuss:
Noslēdzies
01.10.2020.
Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video.
Statuss:
Noslēdzies
01.10.2020.
Attīstīt Līgatnes dabas taku dzīvnieku un ainavu vērošanas piedāvājumu, papildinot un pilnveidojot izziņas interaktīvās iespējas, veicinot pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.
Statuss:
Īstenošanā
01.06.2020.
Projekts nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtēšanai Latvijas-Igaunijas pārrobežas reģionā, attiecīgi ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu …
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2020.
Priekšnosacījums biotopu un sugu atjaunošanas pasākumu veikšanai meža zemēs ir meža apsaimniekošanas plāna izstrāde. Tā sagatavošanai nepieciešama precīza informācija par zemes robežām. Prioritāri robežu aktualizācija notika Dundagas novada Kolkas…
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2020.
Projektā tika veikta meža inventarizācija, pildot valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu. Tā kalpos par pamatu tālākai meža apsaimniekošanas plāna izstrādei un ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna sagatavošanai. 
Statuss:
Īstenošanā
12.02.2020.
Invazīvo svešzemju sugu izplatīāšanās rada ekonomiskus zaudējumus, kaitē videi un cilvēku veselībai. Projektā paredzēts izveidot metodisko bāzi invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai aizsargājamās dabas teritorijās Latvijas-Lietuvas…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2019.
Projekta laikā izstrādāts kvalitatīvs un konkurētspējīgs LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
Statuss:
Noslēdzies
29.05.2019.
Statuss:
Īstenošanā
01.04.2019.
Projekta ietvaros ir plānots izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai – divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2019.
Divvirzienu komunikācijas aktivitāšu kopums dažādām mērķauditorijām, lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu Dabas skaitīšanai, kuras laikā Pārvaldes uzdevumā tiek veikta Latvijas dabas inventarizācija un izstrādāti sugu un teritoriju…