Statuss:
Noslēdzies
Upes straujtece

 Saistībā ar klimata pārmaiņām Baltijas jūras piekrastes daļa ir īpaši jūtīga uz plūdu un krastu erozijas risku. Klimata izmaiņas būtiski ietekmēs arī upju noteci un ūdens pieejamību.

attels

 

Projekts noslēdzies

Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā

Abreviatūra

BaltCICA

Projekta identifikācijas Nr.  

#11

Joma

dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas

Īstenošanas vieta  

Latvija un visas Baltijas jūras reģiona valstis

Demonstrācijas teritorijas  

DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā demonstrāciju vieta ir Rīgas jūras līča piekraste un Salacas upes sateces baseina teritorija.

Projekta finansējuma avots  

ERAF

Projekta kopējais finansējums  

80 097 LVL

Projekta vadošais partneris  

Somijas Ģeoloģijas dienests

Betonimiehenkuja 4, P.O. Box 96, FIN - 02151 Espoo, Somija
Tālr: +358 205502628, Fax: +358 2055012
E-pasts: johannes.klein@gtk.fi , www.gtk.fi

Sadarbības partneri  

Projektā darbojas 24 partneri no BJR valstīm:

Projekta īstenošanas laiks  

3 gadi (01.02.2009.-31.01.2012.)

Kontaktpersona(s)  

Andris Urtāns, projekta vadītājs un atbildīgā persona, tālr.+371 26535641andris.urtans@daba.gov.lv 

Liene Jermacāne, projekta koordinatore, tālr.+371 28675722liene.jermacane@daba.gov.lv

Projekta mājas lapa  

www.baltcica.org

Īss projekta apraksts  

Prioritāte ir Baltijas jūras kā kopējā resursa ilgtspējīga pārvaldība. Galvenās aktivitātes vērstas uz Baltijas jūras vides piesārņojuma ierobežošanu, kas tieši ietekmē jūras vidi. Īpašu uzmanību akcentējot uz BJR jūras piekrastes teritoriju klimata pārmaiņu kontekstā un uz piejūras drošību.

Saistībā ar klimata pārmaiņām Baltijas jūras piekrastes daļa ir īpaši jūtīga uz plūdu un krastu erozijas risku. Klimata izmaiņas būtiski ietekmēs arī upju noteci un ūdens pieejamību. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā atrodas vairāk nekā 10% no Latvijas Baltijas jūras piekrastes un Salacas upes baseins. Sadarbojoties ar Latvijas Universitātes speciālistiem un vietējām ZBR piekrastes pašvaldībām, tiks diskutēts un veiktas izmaiņas teritoriju plānošanas dokumentos atbilstoši ES tiesību aktiem klimata pārmaiņu jomā, kā arī iestrādātas ES Plūdu un Ūdeņu Struktūrdirektīvas prasības.

Projekta mērķis  

Sekmēt valsts politikas ieviešanu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā; izveidot reģionālo izziņas un apmācības centru globālo klimata pārmaiņu skaidrošanai, kā arī iesaistīt ieinteresētās puses un sabiedrību aktīvai un apzinātai darbībai klimata pārmaiņu mazināšanai vietējā līmenī.

Projekta galvenie uzdevumi  

Aktīvi iesaistīt vietējo sabiedrību ūdens kvalitātes un piekrastes erozijas procesu sabiedriskajā monitoringā un klimata pārmaiņu seku mazināšanā; organizēt seminārus vietējās sabiedrības informēšanai par valsts politiku un tās ieviešanu attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu; izveidot interaktīvu izstādi par klimata pārmaiņām un to mazināšanas iespējām. Veicot projektā paredzēto pasākumu kopumu, ir iecere veidot ZBR informācijas un izglītības centru par Vides ministrijas reģionālo atbalsta centru klimata pārmaiņu mazināšanas politikas un pilotprojektos sasniegto risinājumu skaidrošanā plašai sabiedrībai.

Plānotie rezultāti  

Novadīti 12 semināri pašvaldībām par klimata izmaiņu adaptācijas mehānismu iestrādāšanu teritoriju plānojumos (pamatā krasta apbūves ierobežošana piekrastē saistībā ar nākotnē applūšanai un vētru ietekmei pakļauto teritoriju karti); izstrādāta klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija Salacgrīvas novadam, tādējādi sekmējot valsts politikas ieviešana globālo klimata pārmaiņu samazināšanā.

Novadīti 48 apmācību semināri ZBR piekrastes teritorijas vispārizglītojošo skolu skolēniem, vietējiem bibliotekāriem un sabiedrības atbalsta grupu dalībniekiem par sabiedrisko monitoringu un klimata izmaiņu mazināšanu konkrētajās pašvaldībās.

Projekta dokumenti

Buklets Padomi akmeņu ievietošanai upēs un straujteču veidošanai

Projekta aktualitātes

2011.12.23.Izveidota interaktīva izstāde par pielāgošanās klimata pārmaiņām

2010.11.08. Top klimata pārmaiņu stratēģija Salacgrīvas novadam

2010.09.01. Zaļā novada attīstībai

2010.06.01. Apsekojumi Ziemeļvidzemes upēs

2010.05.11. Taps klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija

2010.03.26. Akcija - Liec upē akmeni!