LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vestiena
.
Aizsargājamo ainavu apvidus VESTIENA. Foto: Andris Soms
Aizsargājamo ainavu apvidus VESTIENA. Foto: Andris Soms
 
Aizsargājamo ainavu apvidus VESTIENA atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas liegums Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, ģeoloģiskais veidojums Bolēnu Acu avots un Vestienas muižas aleja).
Kods: LV0600500
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Ērgļu un Jumurdas pagasts; Madonas novadaAronas, Bērzaunes, Vestienas pagasts.
Platība:27114 ha
Dibināšanas gads: 1977.
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes augstienes raksturīgo ainavu un dabas kompleksu daudzveidību. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu –, kā arī citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums pārsniedz 270 m vjl. (Sirdskalns, Abrienas kalns, Bolēnu kalns u.c.). Teritorijā ietilpst gan ainaviski, gan bioloģiski vērtīga Vestienas ezeru grupa - Kāla ezers, Talejas ezers, Ilziņas ezers u.c. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – lielā brūnkāte Orbanache pallidiflora, spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata u.c.;
bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, sila cīrulis Lullula arborea, svītrainais ķauķis Sylvia nissoria u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt   (PDF 1,49 MB)
Pielikumi:
1. Zemes lietošanas veidu karte(RAR 1.52 MB)
2. Zemes īpašuma formu karte (RAR 1.01 MB)
3. Dabas un kultūrvēsturisko vērtību karte(RAR 4.44 MB)
4. Apsaimniekošanas pasākumu karte(RAR 1.79 MB)
5. Esošās un plānotās tūrisma infrastruktūras karte(RAR 1.42 MB)
6. Potenciālā zonējuma karte(RAR 2.03 MB)
7. Ainavu telpu kartes(RAR 1,45 MB)
8.-9. Esošās un ieteicamās robežas karte(RAR 0.34 MB)
10.-32. Dabas dati un dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti(PDF 2.18 MB)
__________________________________
 
Dabas parkA GAIZIŅKALNS atrašanās vieta LatvijāGaiziņkalns
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena),
Kods: LV0301400
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts Aronas pagasts Bērzaunes pagasts
Platība: 1999,9 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija. 
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai aizsargātu raksturīgo Vidzemes augstienes ainavu pauguraino reljefu un ezerus, to dabas un kultūras vērtības. Izcili ainaviska teritorija ar raksturīgo Vidzemes augstienes ainavu. 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 23.37 MB)
Pielikumi: lejupielādēt (ZIP 8.67 MB)
___________________________________
 
Dabas lieguma ILZIŅA EZERS atrašanās vieta LatvijāIlziņa ezers
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena)
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts.
Platība: 83,9 ha
Dibināšanas gads: 1957
Dabas vērtības: Nozīmīga eitrofo ezeru aizsardzības teritorija. Ezers un tā apkārtne ir izcila barošanās vieta daudzām retām sikspārņu sugām. Konstatēti tādi reti un Eiropā aizsargājami biotopi kā nogāžu un gravu meži, boreālie meži un minerālvielām bagāti avoti.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF  1,3 MB)
Robežshēma: lejupielādēt
___________________________________
 
Dabas lieguma KĀLA EZERA SALAS atrašanās vieta LatvijāKāla ezera salas
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena)
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts.
Platība: 28 ha
Dibināšanas gads: 1927 
Dabas vērtības: Teritorija dibināta botāniski vērtīgo Kāla ezera salu aizsardzībai. Nozīmīga boreālo mežu un nogāžu un gravu mežu, kas ir ES Biotopu direktīvas biotopi - aizsardzības vieta.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF  1,03 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (PDF  0,92 MB)
Robežshēma: lejupielādēt