LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
INTERREG - Klimata izmaiņas
 
Projekts noslēdzies
Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā
Abreviatūra
BaltCICA
Projekta identifikācijas Nr.  
#11
Joma
dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas
Īstenošanas vieta  
Latvija un visas Baltijas jūras reģiona valstis
Demonstrācijas teritorijas  
DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā demonstrāciju vieta ir Rīgas jūras līča piekraste un Salacas upes sateces baseina teritorija.
Projekta finansējuma avots  
ERAF
Projekta kopējais finansējums  
80 097 LVL
Projekta vadošais partneris  
Somijas Ģeoloģijas dienests
Betonimiehenkuja 4, P.O. Box 96, FIN - 02151 Espoo, Somija
Tālr: +358 205502628, Fax: +358 2055012
E-pasts:
johannes.klein@gtk.fiwww.gtk.fi
Sadarbības partneri  
Projektā darbojas 24 partneri no BJR valstīm:
 • Latvija:
  • Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu katedra, www.lu.lv
 • Somija:
  • Somijas Ģeoloģijas dienests, www.gtk.fi 
  • Helsinku Tehniskā universitāte, Pilsētu centru un reģionālās studijas, www.tkk.fi
  • Hanko ūdens un notekūdeņu organizācija, www.hanko.fi
  • Baltijas valstu vides komisijas savienība, www.ubc-action21.net
  • Helsinku metropoles padome, www.ytv.fi
  • Helsinku pilsēta, www.hel.fi
  • Tamperes pilsēta, www.tampere.fi
 • Igaunija:  
 • Lietuva:
  • Klaipēdas pašvaldība, www.klaipeda.lt
  • Klaipēdas rajona pašvaldība, www.klaaipedos-r.lt
  • Vides administrācijas un tehnoloģiju centrs, www.ecat.lt
  • Viļņas Universitāte, www.vu.lt
  • Vides ministrijas Lietuvas Ģeoloģijas dienests, www.lgt.lt
 • Dānija:  
 • Zviedrija:  
 • Norvēģija:  
  • Norvēģijas pilsētu un reģionu pētniecības institūts, www.nibr.no
 • Vācija:
Projekta īstenošanas laiks  
3 gadi (01.02.2009.-31.01.2012.)
Kontaktpersona(s)  
Andris Urtāns, projekta vadītājs un atbildīgā persona, tālr.26535641, andris.urtans@daba.gov.lv 
Liene Jermacāne, projekta koordinatore, tālr.28675722, liene.jermacane@daba.gov.lv
Projekta mājas lapa  
www.baltcica.org
Īss projekta apraksts  
Prioritāte ir Baltijas jūras kā kopējā resursa ilgtspējīga pārvaldība. Galvenāsaktivitātes vērstas uz Baltijas jūras vides piesārņojuma ierobežošanu, kas tieši ietekmē jūras vidi. Īpašu uzmanību akcentējot uz BJR jūras piekrastes teritoriju klimata pārmaiņu kontekstā un uz piejūras drošību.
Saistībā ar klimata pārmaiņām Baltijas jūras piekrastes daļa ir īpaši jūtīga uz plūdu un krastu erozijas risku. Klimata izmaiņas būtiski ietekmēs arī upju noteci un ūdens pieejamību. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā atrodas vairāk nekā 10% no Latvijas Baltijas jūras piekrastes un Salacas upes baseins. Sadarbojoties ar Latvijas Universitātes speciālistiem un vietējām ZBR piekrastes pašvaldībām, tiks diskutēts un veiktas izmaiņas teritoriju plānošanas dokumentos atbilstoši ES tiesību aktiem klimata pārmaiņu jomā, kā arī iestrādātas ES Plūdu un Ūdeņu Struktūrdirektīvas prasības.
Projekta mērķis  
Sekmēt valsts politikas ieviešanu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā; izveidot reģionālo izziņas un apmācības centru globālo klimata pārmaiņu skaidrošanai, kā arī iesaistīt ieinteresētās puses un sabiedrību aktīvai un apzinātai darbībai klimata pārmaiņu mazināšanai vietējā līmenī.
Projekta galvenie uzdevumi  
Aktīvi iesaistīt vietējo sabiedrību ūdens kvalitātes un piekrastes erozijas procesu sabiedriskajā monitoringā un klimata pārmaiņu seku mazināšanā; organizēt seminārus vietējās sabiedrības informēšanai par valsts politiku un tās ieviešanu attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu; izveidot interaktīvu izstādi par klimata pārmaiņām un to mazināšanas iespējām. Veicot projektā paredzēto pasākumu kopumu, ir iecere veidot ZBR informācijas un izglītības centru par Vides ministrijas reģionālo atbalsta centru klimata pārmaiņu mazināšanas politikas un pilotprojektos sasniegto risinājumu skaidrošanā plašai sabiedrībai.
Plānotie rezultāti  
Novadīti 12 semināri pašvaldībām par klimata izmaiņu adaptācijas mehānismu iestrādāšanu teritoriju plānojumos (pamatā krasta apbūves ierobežošana piekrastē saistībā ar nākotnē applūšanai un vētru ietekmei pakļauto teritoriju karti); izstrādāta klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija Salacgrīvas novadam, tādējādi sekmējot valsts politikas ieviešana globālo klimata pārmaiņu samazināšanā.
Novadīti 48 apmācību semināri ZBR piekrastes teritorijas vispārizglītojošo skolu skolēniem, vietējiem bibliotekāriem un sabiedrības atbalsta grupu dalībniekiem par sabiedrisko monitoringu un klimata izmaiņu mazināšanu konkrētajās pašvaldībās.
Projekta dokumenti
Buklets Padomi akmeņu ievietošanai upēs un straujteču veidošanai
Projekta aktualitātes
2011.12.23.Izveidota interaktīva izstāde par pielāgošanās klimata pārmaiņām
2010.11.08. Top klimata pārmaiņu stratēģija Salacgrīvas novadam
2010.09.01. Zaļā novada attīstībai
2010.06.01. Apsekojumi Ziemeļvidzemes upēs
2010.05.11. Taps klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija
2010.03.26. Akcija - Liec upē akmeni!