LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Augšzeme
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parki Medumu ezeraine un Svente, dabas liegumi Bardinska ezers, Medumu ezera salas, Skujines ezers un Sventes ezera salas, dendroloģiskie stādījumi un alejas – Jaunsventes parks, Medumu parks, Medumu aleja).
Kods: LV0600300
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Kalkūnes, Medumu un Sventes pagasts; Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 20814 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Ainaviski ļoti augstvērtīga teritorija, ietilpst Sventes un Medumu ezeri ar salām, kā arī vairāki mazi ezeriņi to apkārtnē. Teritorijā ietilpst Augšzemes augstienes lielpauguru masīvs, kā arī vairākas bioloģiski vērtīgas teritorijas. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Boreālie meži, 9080* Staignāju meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – lēzeļa lipare Liparis loeselii, lielā raganzālīte Circaea lutetiana, lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus, smaillapu glīvene Potamogeton acutifolius, spalvainais ancītis Agrimonia pilosa u.c.;
bezmugurkaulnieki – spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, Mannerheima īsspārnis Oxyporus mannerheimii, zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar u.c.;
zivis – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio u.c.;
abinieki un rāpuļi – sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – mazais ērglis Aquilla pomarina, grieze Crex crex, apodziņš Galucidium passerinum u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.): lejupielādēt   (PDF 4.71 MB)
Pielikumi:
 
 
___________________________________
Medumu ezeraine
Foto: I.Bružika
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Medumu ezera salas)
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu pagasts.
Platība: 1484 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Teritorijā sastopami mozaikveidā dažādi mežu tipi, kas neveido lielus masīvus, kā arī nelieli pārejas purviņi pie ezeriem, kuros konstatēta ES direktīvas suga - lēzeļa lipare. Ezeri ir izcila barošanās vieta vairākām retām sikspārņu sugām. Daudzu retu un aizsargājamu vaskulāro augu, sūnu un ķērpju atradnes.
Robežu shēma: lejupielādēt
------------------------------------------------
Medumu ezera salas
Foto: I.Bružika
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu pagasts
Platība: 3 ha
Dibināšanas gads: 1987
Dabas vērtības: Teritorija veidota Medumu ezera salu aizsardzībai. Teritorijas galvenā vērtība ir meži uz salām, kas pārsvarā ir veci platlapju meži, kuros dominē liepa, apse un āra bērzs, kā arī ozols un osis.
Robežshēma: lejupielādēt 
___________________________________
Svente
Sventes ezers. Foto: I.Bružika
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Sventes ezera salas)
Kods: LV0300500
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu, Sventes un Kalkūnes pagasts; Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 2225 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Izcili ainavisks ezers. Ietver Sventes ezeru, kas ir viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Ezerā 3 mežiem klātas salas. Izcila eitrofu ezeru aizsardzības teritorija. Konstatēti arī tādi biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu slapjie meži, no īpaši aizsargājamiem augiem - lielā raganzālīte, lēzeļa lipare, smaillapu glīvene, spalvainais ancītis u.c. sugas.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: plānam nav elektroniskās versijas. Izdruka pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu un plānojumu departamentā. 
------------------------------------------------
Sventes ezera salas
Foto: A.Soms
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu, Sventes un Kalkūnes pagasts; Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 3 ha
Dibināšanas gads: 1987 
Dabas vērtības: Izcili ainaviskas Sventes ezera salas, lielākā sala ir Višķu sala (1,7 ha). Salās dominē jaukti platlapju: melnalkšņu - bērzu - apšu meži.
Robežshēma: lejupielādēt 
___________________________________ 
Bardinska ezers
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 5 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Dabas vērtības: Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopa – pārejas purvs un slīkšņas aizsardzībai. Ezerā sastopamas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas. Viena no nedaudzām lapzemes āķītes atradnēm valstī. 
Robežshēma: lejuplādēt
___________________________________
Skujines ezers
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 10 ha
Dibināšanas gads: 2004
Dabas vērtības: Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopa – pārejas purvs un slīkšņas aizsardzībai. Ezerā sastopamas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas. Viena no nedaudzām lapzemes āķītes atradnēm valstī.
Robežshēma: lejupielādēt