LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Silene
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegumi  - Ilgas, Glušonkas purvs), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300400
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Demenes pagasts Skrudalienas pagasts.
Platība: 3825 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Izcila teritorija dažādu mežu tipu (īpaši purvaino) un eitrofu ezeru aizsardzībai. Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem. Konstatētas arī 2 lielas sikspārņu kolonijas. Īpaši daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: notiek plāna izstrāde >>>
___________________________________
Ilgas
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Silene), Natura 2000 vieta
Kods: LV0526300
Administratīvais iedalījums: Skudalienas pagasts
Platība: 157 ha
Dibināšanas gads: 1999
Dabas vērtības: Konstatēts liels skaits Latvijā īpaši aizsargājamu augu (stāvlapu dzegužpirkstīte, parastais plakanstaipeknis, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, purvāja vienlape, palkšu dzegužpuķe, iesārtā glīvene u.c.) un putnu (mazais ērglis, baltmuguras dzenis, melnā dzilna, pelēkā dzilna, lapseņu klijāns, melnais stārķis) sugu.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 3.18 MB)
___________________________________
Glušonkas purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Silene), Natura 2000 vieta
Kods: LV0504200
Administratīvais iedalījums: Skrudalienas pagasts
Platība: 155 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Teritorijā ietilpst 2 diseitrofi ezeri (Glušņas un Glušonkas), kurus aptver nabadzīgi zāļu un pārejas purvi, slīkšņas. Perifērijā purvaini priežu un egļu meži.
Dabas aizsardzības plāns: nav