Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi normatīvo aktu apkopojumu par virszemes ūdensobjektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās par noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar:

 • ūdenstransportu un ar to saistītām būvēm,
 • makšķerēšanu,
 • medībām.

Konsultācijām var sazināties ar Pierīgas reģionālo administrāciju.

Ezeri

Tukuma nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Mārupes nov.
Dabas liegums "Babītes ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2011.05.24. noteikumi Nr.409 "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.5. pārvietoties pa ezeru un Gātes upi ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas un pilnvarotās personas, kuras kontrolē vides normatīvo aktu ievērošanu, kā arī veic cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus. Iebraukšana ezerā atļauta tikai no piestātnēm un laivu bāzēm;
    • 9.6. uzturēties ezerā diennakts tumšajā laikā, izņemot laiku no 1.jūnija līdz 31.augustam;
    • 9.7. nodarboties ar ūdenssportu un izmantot ūdenssporta ierīces un aprīkojumu bezledus periodā, izņemot makšķerēšanu šajos noteikumos noteiktajos termiņos, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
   • 10. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 10.4. ierīkot jaunas vai paplašināt esošās piestātnes un laivu bāzes;
   • 11. Stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un spalvu mešanu, kā arī atpūtu migrācijas laikā un patvērumu medību sezonā.
   • 12. Stingrā režīma zonā ezerā ir aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās, kā arī saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:
    • 12.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontroli, kā arī cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus;
    • 12.2. uzturēšanos teritorijā periodā, kad uz ezera ir izveidojusies ledus sega;
    • 12.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 12.3.1. zinātniskās pētniecības darbu un monitoringa veikšanu;
     • 12.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu;
     • 12.3.3. niedru pļaušanu no 15.jūlija līdz ūdensputnu medību sezonas sākumam un no 15.novembra līdz 1.martam.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.2. veikt rūpniecisko zveju;
    • 9.4. nodarboties ar zemūdens medībām;
   • 19. Sezonas liegumos ezerā ir aizliegta uzturēšanās, kā arī saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:
    • 19.3. uzturēšanos un makšķerēšanu periodā, kad uz ezera ir izveidojusies ledus sega;
  • MEDĪBAS
   • 9. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu munīciju;
  • CITS
   • 16. Centrālais sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un atpūtu pavasara migrācijas laikā.
   • 17. Spuņņupes sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu netraucētu ligzdošanu, perēšanu un spalvu mešanu lielo ķīru kolonijai.
   • 18. Gātes sezonas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu ūdensputniem nepieciešamos apstākļus spalvu mešanas laikā.
   • 19. Sezonas liegumos ezerā ir aizliegta uzturēšanās, kā arī saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:
    • 19.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontroli;
    • 19.2. zinātniskās pētniecības darbu un monitoringu;
    • 19.3. uzturēšanos un makšķerēšanu periodā, kad uz ezera ir izveidojusies ledus sega;
    • 19.4. centrālā sezonas lieguma dienvidu daļas šķērsošanu pa īpaši iezīmētu ceļu laikposmā no 1.jūnija līdz 30.jūnijam

Mārupes nov.
Dabas parks "Beberbeķi"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2003.12.16. noteikumi Nr.714 "Dabas parka “Beberbeķi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 5. Dabas lieguma un dabas parka zonās aizliegts:
    • 5.4. braukt ar motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem Beberbeķu dzirnavezerā;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 5. Dabas lieguma un dabas parka zonās aizliegts:
    • 5.5. medīt ūdensputnu
 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Tukuma nov.
Dabas parks "Engures ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2012.08.28. noteikumi Nr.596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
     • 9.13.3. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī ārpus telpām rīkot Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;
   • 11. Lai nodrošinātu ligzdojošo un migrējošo ūdensputnu aizsardzību, Engures ezerā ir ierobežota kuģošanas līdzekļu izmantošana. Engures ezerā ir atļauts iebraukt tikai ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētiem kuģošanas līdzekļiem:
    • 11.1. zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums robežojas ar Engures ezeru, ar vienu reģistrētu kuģošanas līdzekli no katra īpašuma;
    • 11.2. no pašvaldību noteiktām vietām, kuras saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
   • 12. Engures ezerā aizliegts braukt ar kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī uz pilnvarotajām personām, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tai skaitā zvejas kontroli, kā arī – ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – īstenojot dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus un zinātniskos pētījumus.
   • 13. Engures ezerā aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem.
   • 18. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 18.9. Engures ezerā:
    • 18.9.1. braukt ar kaitbordiem un vējdēļiem;
    • 18.10. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:
    • 18.10.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanai vai piestātņu ierīkošanai;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.12. veikt zemūdens medības;
   • 16. Regulējamā režīma zonā aizliegts:
    • 16.1. veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:
     • 16.1.3. zemledus rūpniecisko zveju un zemledus amatierzveju–makšķerēšanu;
   • 18. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 18.9. Engures ezerā:
     • 18.9.2. makšķerēt no laivas no 1.marta līdz trešajai jūnija sestdienai;
  • MEDĪBAS
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.11. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 16. Regulējamā režīma zonā aizliegts:
    • 16.1. veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:
     • 16.1.5. medības no 15.augusta līdz 31.janvārim;
    • 16.3. medīt ūdensputnus;
   • 18. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 18.11. piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot laikposmu no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
    • 18.12. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
   • 26. Engures ezerā dabas lieguma zonā atļauts medīt ūdensputnus no sezonas atklāšanas līdz 15.septembrim – no plkst.16.00 sestdienās līdz plkst.12.00 svētdienās, bet no 16.septembra līdz sezonas slēgšanai – katru dienu.
   • 30. Dabas parka zonā aizliegts:
    • 30.2. medīt (tai skaitā ūdensputnus) Mērsraga pļavās;
    • 30.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas dabas parka zonā piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, kā arī ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
  • CITS
   • 27. Lai nodrošinātu ūdensputnu netraucētu ligzdošanu un spalvu maiņu, dabas lieguma zonā ūdensputnu koloniju vietās ir noteikts sezonas liegums, kura robežas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. Dabas aizsardzības pārvalde dabas lieguma zonā var noteikt papildu sezonas liegumu, ņemot vērā izveidojušās ūdensputnu koloniju vietas. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu paziņo, publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu tās administratīvās teritorijas informatīvajam izdevumam, kurā atrodas attiecīgie ūdeņi.
   • 28. Sezonas liegumā aizliegts uzturēties no 16.aprīļa līdz 10.augustam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams Engures ezera uzraudzībai, zinātnisko pētījumu veikšanai un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

Jelgavas nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Tukuma nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jelgavas nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Rīgas pilsēta
Dabas liegums "Jaunciems"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2012.02.21. noteikumi Nr.125 "Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā dabas liegumā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 9.4. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes un piestātnes.
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.10. pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem (tajā skaitā upju pasažieru un atpūtas kuģiem), kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW (izņemot pārvietošanos Juglas upes posmā pa šo noteikumu 1.pielikumā norādīto pasažieru kuģu ceļu un izņemot valsts un pašvaldības institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus);
    • 12.11. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 12.12. rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
   • 15. Lai novērstu traucējumus un nodrošinātu ūdensputnu aizsardzību to perēšanas sezonā, dabas lieguma zonā noteikts sezonas liegums Ķīšezera Pils kaktā no 15.marta līdz 1.jūlijam.
   • 16. Sezonas lieguma shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
   • 17. Sezonas lieguma teritorijā aizliegta cilvēku uzturēšanās, tajā skaitā pārvietošanās ar jebkādiem ūdenstransporta līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, un izņemot sezonas lieguma teritorijas šķērsošanu pa īsāko ceļu no Ķīšezera Pils kaktā esošajām laivu piestātnēm, nepārsniedzot ātrumu 5 km/h.
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MEDĪBAS
  • nav specifisku ierobežojumu

Ādažu nov.
Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Jūrmalas pilsēta
Dabas liegums "Lielupes grīvas pļavas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dobeles nov.
Dabas liegums "Vīķu purvs"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Jūrmalas pilsēta
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jūrmalas pilsēta
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jelgavas nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jūrmalas pilsēta
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Dobeles nov.
Dabas parks "Tērvete"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2012.08.28. noteikumi Nr.589 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 11. Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuvē aizliegts:
    • 11.1. iebraukt ar kuģošanas līdzekļiem, izņemot:
     • 11.1.1. kuģošanas līdzekļus, kas pieder ūdenskrātuves apsaimniekotājiem;
     • 11.1.2. vienas airu laivas izmantošanu personīgajām vajadzībām katram ūdenskrātuves piekrastes zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam;
     • 11.1.3. kuģošanas līdzekļus, kurus izmanto teritorijas apsaimniekošanai vai uzraudzībai;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.12. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 11. Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuvē aizliegts:
    • 11.2. makšķerēt, izņemot:
     • 11.2.1. makšķerēšanu no dambja;
     • 11.2.2. makšķerēšanu no 1.maija līdz 30.jūnijam ūdenskrātuves daļā, kas ietilpst neitrālajā zonā;
     • 11.2.3. makšķerēšanu no 1.jūlija visā ūdenskrātuvē.
  • MEDĪBAS
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.4. medīt ūdensputnus.

Tukuma nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Rīgas pilsēta
Dabas liegums "Vecdaugava"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2018.01.30. noteikumi Nr.65 "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 10.11. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus, kā arī ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības un izmēģinājuma braucienus;
    • 10.21. pārvietoties pa ūdenstilpi ar peldošiem līdzekļiem, kuru iekšdedzes dzinēja vai elektromotora jauda pārsniedz 3,7 kW. Aizliegums neattiecas uz:
     • 10.21.1. pārvietošanos pa šo noteikumu 1. pielikumā norādīto atpūtas kuģu un laivu ceļu "A";
     • 10.21.2. pārvietošanos pa šo noteikumu 1. pielikumā norādīto laivu ceļu "B" un "C" no Vecdaugavas austrumu krasta pa īsāko ceļu līdz laivu ceļam "A", nepārsniedzot ātrumu 5 km/h;
     • 10.21.3. cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu;
     • 10.21.4. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
    • 10.22. pārvietoties pa ūdenstilpi ar ūdens motocikliem;
    • 10.31. ierīkot un paplašināt ūdens transportlīdzekļu ielaišanas vietas, bāzes un piestātnes, izņemot šo noteikumu 1. pielikumā norādītās airu laivu, laivu ar motora jaudu līdz 3,7 kW un motorlaivu ielaišanas vietas un piestātni, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.
   • 18. Sezonas lieguma teritorijā no 15. marta līdz 1. jūlijam aizliegts:
    • 18.2. pārvietoties ar visu veidu ūdens transportlīdzekļiem, izņemot gadījumu, ja pārvietošanās ir saistīta ar šīs teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem vai ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnisko pētījumu veikšanai. Šajā gadījumā atļauts pārvietoties, nepārsniedzot ātrumu 5 km/h;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. 10. Dabas lieguma zonā aizliegts:
   • 10.17. izmantot makšķerēšanā svina atsvarus
  • MEDĪBAS
   • 10. Dabas lieguma zonā aizliegts:
   • 10.20. jaukt bebru Castor fiber aizsprostus, izņemot gadījumu, ja  tas nepieciešams, lai novērstu:
    • 10.20.1. infrastruktūras objektu bojājumus;
    • 10.20.2. negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem vai īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;
    • 10.20.3. negatīvu ietekmi uz dabas liegumam blakus esošām teritorijām;
    • 10.20.4. atpūtas kuģu un laivu ceļu aizšķērsojumus;
  • CITS
   • 13. Lai nodrošinātu netraucētu ūdensputnu ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 15. marta līdz 1. jūlijam noteikts sezonas liegums.
   • 14. Sezonas lieguma robežu shēma noteikta šo noteikumu 1. pielikumā.
   • 15. Sezonas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 2. pielikumā.
   • 16. Dabas aizsardzības pārvalde dabas lieguma zonā var noteikt papildu sezonas liegumu, ņemot vērā jaunāko informāciju par īpaši aizsargājamu ūdensputnu ligzdošanas vietām. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu paziņo, publicējot to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnē, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā vai tīmekļvietnē.
   • 17. Sezonas lieguma teritorijā ir spēkā dabas lieguma zonā noteiktie ierobežojumi.
   • 18. Sezonas lieguma teritorijā no 15. marta līdz 1. jūlijam aizliegts:
    • 18.1. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem, izņemot gadījumu, ja pārvietošanās ir saistīta ar šīs teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem vai ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnisko pētījumu veikšanai;
    • 18.2. pārvietoties ar visu veidu ūdens transportlīdzekļiem, izņemot gadījumu, ja pārvietošanās ir saistīta ar šīs teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem vai ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnisko pētījumu veikšanai. Šajā gadījumā atļauts pārvietoties, nepārsniedzot ātrumu 5 km/h;
    • 18.3. uzturēties cilvēkiem, izņemot gadījumu, ja tas ir saistīts ar šīs teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem vai ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnisko pētījumu veikšanai.

Dobeles nov.
Dabas liegums "Zebrus un Svētes ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2019.12.17. noteikumi Nr.671 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.8. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
    • 11.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
     • 11.13.5. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes.
   • 14. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 14.1. pārvietoties ar ūdens motocikliem, motorjahtām un motorlaivām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī ezeru apsaimniekotāja pārvietošanos, kuram ir tiesības izmantot vienu motorlaivu ezeru uzraudzībai un apsardzībai;
   • 24. Sezonas liegumā Zebrus ezerā ir aizliegts atrasties laivām un uzturēties cilvēkiem, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 13. Dabas lieguma teritorijā ūdensputnu medības ir atļautas ūdensputnu medību sezonas laikā ne biežāk kā reizi nedēļā (sestdienā).
   • 20. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 20.5. medības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minēto nosacījumu.
  • CITS
   • 21. Lai nodrošinātu caurceļojošo un ligzdojošo putnu aizsardzību, dabas lieguma zonā noteikts sezonas liegums.
   • 22. Sezonas lieguma robežas noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā. Sezonas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.
   • 23. Sezonas liegums tiek noteikts uz laiku no ledus izkušanas līdz 30. jūnijam.
   • 24. Sezonas liegumā Zebrus ezerā ir aizliegts atrasties laivām un uzturēties cilvēkiem, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai.
   • 25. Apsaimniekotājs nodrošina sezonas lieguma apzīmēšanu dabā.

Upes

Jelgavas nov.
Dabas liegums "Lielupes palienes pļavas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2018.01.30. noteikumi Nr.65 "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā ir aizliegts:
    • 9.5. pārvietoties ar ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
   • 11. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 11.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens¬slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma brau¬cienus;
    • 11.12. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
     • 11.12.5. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā ir aizliegts:
    • 9.6. medīt putnus;
  • CITS
   • 13. Lai nodrošinātu netraucētu īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu, dabas lieguma zonā ir noteikts sezonas liegums.
   • 14. Sezonas lieguma shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.
   • 15. Sezonas liegums tiek noteikts katru gadu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.
   • 16. Sezonas lieguma teritorijā ir spēkā visi dabas lieguma zonā noteiktie ierobežojumi.
   • 17. Sezonas liegumā aizliegts uzturēties, izņemot gadījumus, ja tas ne¬pieciešams lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu un zinātnisko pētījumu veikšanai.

Bauskas nov.
Dabas parks "Bauska"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2008.10.08. noteikumi Nr.827 "Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 7. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 7.3. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.1. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 12.8. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
   • 14. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 14.9. ierīkot jaunas un paplašināt esošās kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;
   • 18. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 18.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

Jelgavas un Mārupes nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Bauskas nov.
Dabas parks "Bauska"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2008.10.08. noteikumi Nr.827 "Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 7. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 7.3. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.1. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 12.8. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
   • 14. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 14.9. ierīkot jaunas un paplašināt esošās kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;
   • 18. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 18.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

Bauskas nov.
Dabas parks "Bauska"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2008.10.08. noteikumi Nr.827 "Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 7. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 7.3. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.1. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 12.8. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
   • 14. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 14.9. ierīkot jaunas un paplašināt esošās kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;
   • 18. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 18.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

Tukuma nov.
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jūrmalas pilsēta
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jūrmalas pilsēta
Ķemeru Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2016.09.06. noteikumi Nr.601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.3. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji, izņemot pārvietošanos:
    • 6.3.1. kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.3.2. pa Lielupi;
    • 6.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 6.3.3.1. zinātniskās izpētes un monitoringa nolūkos;
     • 6.3.3.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.5. rīkot mehānisko transportlīdzekļu ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, sporta, piedzīvojumu un citu veidu sacensības brīvā dabā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības brīvā dabā, izņemot minētās darbības, ko veic pa valsts un pašvaldības autoceļiem;
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.17. zvejot ar tīkliem un murdiem, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos;
   • 6.18. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības;
 • MEDĪBAS
  • 6. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
   • 6.15. rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 1. februāra līdz 15. oktobrim, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dzīvnieku slimību un epizootiju apkarošanai vai izplatības draudu novēršanai;
   • 6.16. medībās izmantot svinu saturošu munīciju;
  • 9. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
   • 9.7. jaukt bebru (Castor fiber) aizsprostus, izņemot bebru aizsprostus pagalmos un neitrālajā zonā, kā arī lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus;
   • 9.8. papildus medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem medīt bebrus (Castor fiber) no 1. februāra līdz 15. aprīlim;
   • 9.9. uzstādīt medību torņus;
   • 9.10. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, nacionālā parka teritorijā pieļaujama vienīgi dozēto dzīvnieku barotavu uzstādīšana un izmantošana vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
  • 10. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
   • 10.1. aļņus (Alces alces), staltbriežus (Cervus elaphus), stirnas (Capreolus capreolus) un mežacūkas (Sus scrofa);
   • 10.2. vilkus (Canis lupus) un lūšus (Lynx lynx) – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara kaitējumu lopkopībai arī pēc aizsardzības pasākumu veikšanas. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz divu darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
   • 10.3. lapsas (Vulpes vulpes), bebrus (Castor fiber) un meža caunas (Martes martes);
   • 10.4. medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktās Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas;
   • 10.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – pelēkās vārnas (Corvus corone).
  • 11. Nacionālā parka teritorijā (izņemot dabas rezervāta zonu un šo noteikumu 2. pielikumā norādītās medību lieguma teritorijas) medību platībās atļauta klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku un izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.