Statuss:
Noslēdzies
10.05.2018.
Projektā izstrādāta metodika no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu noteikšanai un vērtēšanai, veicināta sabiedrības izpratne par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību, izstrādāti ieteikumi Gaujas-Koivas baseina ilgtspējīgai…
Statuss:
Noslēdzies
03.04.2018.
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2018.
Projekta uzdevums ir veidot Baltijas jūras reģionu kā atraktīvu vietu dabas tūrismam. Projekta rīcības vērstas uz to, lai palielinātu apmeklētāju skaitu jau zināmos putnu vērošanas un dabas tūrisma galamērķos, kā arī attīstītu jaunas vietas,…
Statuss:
Īstenošanā
30.11.2017.
KF
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programma, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacijā Papē tiks…
Statuss:
Īstenošanā
03.11.2016.
KF
Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai iegūtu pilnīgu un detalizētu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, kā arī tās efektīvi pārvaldītu un plānotu…
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2016.
Projekts īstenots, lai uzlabotu retu un aizsargājamu piekrastes biotopu stāvokli, mazinātu antropogēnās ietekmes sekas un līdzsvarotu dabas parka «Piejūra» apmeklētāju intereses ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2015.
Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un, veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda CO2 emisijas, tādēļ to rekultivācija…
Statuss:
Noslēdzies
01.06.2014.
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu ir svarīgi veikt, lai izskaidrotu dabas kapitāla nozīmi un tā ilgtspējīgas apsaimniekošanas būtiskumu lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.
Statuss:
Noslēdzies
01.03.2014.
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsdienu sabiedrībā strauji palielinās, kā rezultātā pierobežas reģionu konkurētspēja šajā jomā, salīdzinoši ar citiem reģioniem, nav līdzvērtīga,…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2014.
NFI
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts      …