LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Veclaicene
 
Skats no Drusku kalna.
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas liegumi - Avotu mežs, Dēliņkalns, Korneti-Peļļi, ģeoloģiskais veidojums – Grūbes dolomīta atsegums, Ziemeru ozolu aleja)
Kods: LV0600200
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasts; Apes novada Apes pilsēta ar lauku teritoriju.
Platība: 20892 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Ziemeļvidzemes kultūrainavu un dabas vērtības. Teritorija ietver 11 A - R virzienā orientētu ezeru virkni subglaciālajās iegultnēs. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9180* Nogāžu un gravu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – dzeltenā akmeņlauzīteSaxifraga hirculus, spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, sirdsveida divlape Listera cordata, sīkā lēpe Nuphar pumila u.c.;
bezmugurkaulnieki – Šneidera mizmīlis Boros schneideri, cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne, medicīnas dēle Hirudo medicinalis, sīkspāre Nehalennia speciosa, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
abinieki un rāpuļi – lielais tritons Triturus cristatus, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – mazais ērglis Aquilla pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, brūnā čakste Lanius collurio u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, lūsis Lynx lynx u.c.

Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 16,74 MB)
Pielikumi:
1. Kultūras pieminekļu izvērtējums (PDF 7,9 MB)
2. Esošās dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu izvērtējums (PDF 0,61 MB)
3. Ainavu struktūrplāns (PDF 1,34 MB)
4. Detalizēta dabas vērtību karte: apzīmējumi, 1. lapa, 2. lapa, 3. lapa, 4. lapa, 5. lapa, 6. lapa, 7. lapa, 8. lapa, 9. lapa, 10. lapa, 11. lapa, 12. lapa, 13. lapa, 14. lapa, 15. lapa, 16. lapa, 17. lapa, 18. lapa, 19. lapa, 20. lapa, 21. lapa, 22. lapa, 23. lapa, 24. lapa, 25. lapa, 26. lapa, 27. lapa, 28. lapa, 29. lapa, 30. lapa, 31. lapa, 32. lapa.
5. Detalizēta infrastruktūras un apsaimniekošanas pasākumu karte: apzīmējumi, 1. lapa, 2. lapa, 3. lapa, 4. lapa, 5. lapa, 6. lapa, 7. lapa, 8. lapa, 9. lapa, 10. lapa, 11. lapa, 12. lapa, 13. lapa, 14. lapa, 15. lapa, 16. lapa, 17. lapa, 18. lapa, 19. lapa, 20. lapa, 21. lapa, 22. lapa, 23. lapa, 24. lapa, 25. lapa, 26. lapa, 27. lapa, 28. lapa, 29. lapa, 30. lapa, 31. lapa, 32. lapa.
6. Piedāvātais funkcionālais zonējums: 1. lapa, 2. lapa, 3. lapa, 4. lapa, 5. lapa, 6. lapa, 7. lapa, 8. lapa, 9. lapa, 10. lapa, 11. lapa, 12. lapa, 13. lapa, 14. lapa, 15. lapa, 16. lapa, 17. lapa, 18. lapa, 19. lapa, 20. lapa, 21. lapa, 22. lapa, 23. lapa, 24. lapa, 25. lapa, 26. lapa, 27. lapa, 28. lapa, 29. lapa, 30. lapa, 31. lapa, 32. lapa.
7. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam - informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība  (PDF 0,18 MB)
8. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu  (PDF 3,6 MB)
9. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.sk. Natura 2000 teritorijās) un mikroliegumos  (PDF 0,31 MB)
10. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam - kvartālu un nogabalu saraksts, kuros maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība nepārsniedz 1 ha  (PDF 0,26 MB)
11. Apes novada pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldības sniegtie atzinumi un komentāru tabula  (PDF 0,66 MB)
13. Atjaunotā standarta datu forma  (PDF 0,02 MB)
14. Informācija par soda apmēru par pārkāpumiem dabas aizsardzības jomā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (PDF 0,21 MB)
15. Uzraudzības grupas pēdējās sanāksmes protokols  (PDF 1,03 MB)
16. Dabas liegumu «Dēliņkalns" un «Korneti - Peļļi". dabas aizsardzības plānos paredzēto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums (PDF 0,26 MB)
 
___________________________________
Avotu mežs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Ziemera pagasts.
Platība: 113 ha
Dibināšanas gads: 1987
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Dabas vērtības: Nozīmīga teritorija purvainu, pārmitru platlapju (melnalkšņu) mežu un minerālvielām bagātu avoksnāju  aizsardzībai. Konstatētas vairākas ES direktīvu gan augu, gan dzīvnieku sugas, piemēram, dzeltenā akmeņlauzīte, dzeņi.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav
___________________________________
Dēliņkalns
Foto: A.Soms
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ziemera, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads
Platība: 45 ha
Dibināšanas gads: 1962
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Robežu shēma:
Dabas vērtības:  Teritorijai raksturīga izcila pauguraines ainava. Dēliņkalna (271 m augsts) nogāzes stāvas, klātas ar egļu mežiem (boreālie meži) un vietām nogāzēs platlapju un gravu meži. Konstatētas avotu izplūdes vietas. 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 0,32 MB)
Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Dēliņkalns” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.
Pielikumi: izstrādes dokumenti (RAR  2.03 MB)
                 plānotā infrastruktūra (PDF  0.16 MB)
___________________________________
 Korneti-Peļļi
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Apes novada Apes pagasts; Alūksnes novada Veclaicenes pagasts.
Platība: 779 ha
Dibināšanas gads: 1962
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Dabas vērtības: Teritorija ir nozīmīga  nogāžu mežu, boreālo mežu, Littorella uniflorae vegetācijas aizsardzībai. Teritorija ietver 11  A - R virzienā orientētu ezeru virkni  subglaciālajās iegultnēs. Raksturīgi skujkoku, jauktie un platlapju meži un lielas ielabotu zālāju platības.
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Korneti-Peļļi” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2009. gada 14. decembra rīkojumu Nr.463 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.
Pielikumi:
- teksta pielikums,
- plānotā infrastruktūra 1,
- plānotā infrastruktūra 2,
- plānotā infrastruktūra 3.