LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ķemeru nacionālais parks
    
 
Aizsardzības kategorija: nacionālais parks, daļa teritorijas ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā "Kaņiera ezers"
Kods: LV0200200
Natura 2000 teritorija: standarta datu forma
Administratīvais iedalījums: Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts; Jūrmalas pilsēta.
Platība: 36 180 ha
Dibināšanas gads: 1997
Logo:  lejupielādei >>>
 
 


Likums: lejupielādēt
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Ķemeru Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību. Bioloģiski ļoti vērtīga teritorija.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2002.-2010.>>> 2015.): lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi:  
Ķemeru Nacionālā parka ilgtspējīga tūrisma stratēģija un rīcības plāns >>>
Galerijas:
Ieskatam par Ķemeru Nacionālo parku
Vēsture
Ķemeru Nacionālais parks kā nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija ir dibināts 1997. gadā, Saeimai pieņemot likumu par Ķemeru Nacionālo parku. Parks dibināts ar mērķi aizsargāt retas sugas un biotopus, kā arī sērūdeņražu veidošanās apvidu. Dibinot Ķemeru Nacionālo parku, tika izveidota arī tā administrācija, kas atrodas Ķemeros, vēsturiskajā „Meža mājā”. Administrācijas pirmais direktors bija Andis Liepa.
2002.gadā Ministru kabinets pieņēma Ķemeru Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.
2002. gadā tika pabeigts Dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2002. – 2010. gadam. To izstrādāja dāņu konsultantu firma Carl Bro International a/s sadarbībā ar Latvijas speciālistiem un ar Dānijas valdības finansiālu atbalstu.
Kopš 2004. gada Ķemeru Nacionālais parks ir iekļauts ES nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā.
2006. gads bija nozīmīgs Ķemeru Nacionālā parka vēsturē starptautiskā ziņā, jo tas tika uzņemts EUROPARC Federācijā un kļuvis par dabas aizsardzības organizāciju savienības EUROSITE biedru.
Ķemeru Nacionālā parka pastāvēšanas laikā vairākkārt veiktas gan tā likuma, gan individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izmaiņas. Pēdējie likuma grozījumi tika pieņemti 2007. gada nogalē un stājās spēkā 2008. gada 12. janvārī. Šo grozījumu ietvaros tika precizēts arī teritorijas zonējums. Savukārt individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumi tika pieņemti 2006. gada sākumā. Grozījumi noteica būvniecības aizliegumu daļā Odiņu-Pavasaru poldera teritorijas, lai nodrošinātu nozīmīgas īpaši aizsargājamo griežu ligzdošanas vietas saglabāšanu, un aizliedza ūdensputnu medības Slokas ezerā.