Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi normatīvo aktu apkopojumu par virszemes ūdensobjektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās par noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar:

 • ūdenstransportu un ar to saistītām būvēm,
 • makšķerēšanu,
 • medībām.

Konsultācijām var sazināties ar Vidzemes reģionālo administrāciju.

Ezeri

Cēsu nov.
Aizsargājamo ainavu apvidus "Vecpiebalga"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • ŪDENSTRANSPORTS
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MEDĪBAS
  • nav specifisku ierobežojumu

Limbažu nov.
Dabas liegums "Augstroze" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Alūksnes un Smiltenes nov.
Dabas liegums "Korneti-Peļļi" un aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2021.01.28. noteikumi Nr. 62 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 12. Ainavu apvidus teritorijā aizliegts:
    • 12.7. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tai skaitā ar automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm (ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža vai lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām un valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai), kā arī pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm, izņemot pārvietošanos:
     • 12.7.1. pa ainavu apvidus teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem dabā norādītiem maršrutiem;
     • 12.7.2. šo teritoriju apsaimniekošanas, uzraudzības, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, ugunsdrošības pasākumiem vai glābšanas un meklēšanas darbiem, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju zinātnisko pētījumu veikšanai;
     • 12.15. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuri darbojas ar iekšdedzes dzinēju, tai skaitā ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanai un valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju zinātnisko pētījumu veikšanai;
   • 15. 50 metru joslā ap ezeriem Kornetu–Peļļu subglaciālajā iegultnē (Peļļu ezers, Smilšājs, Sūneklis, Ilgājs, Pilskalna ezers, Dzērves ezers, Ievas ezers, Raipala ezers, Lielais Baltiņš, Mazais Baltiņš, Mellītis, Trumulītis) aizliegts:
    • 15.2.5. peldvietu, eliņu, ūdenstransporta līdzekļu piestātņu būvniecību;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 12. Ainavu apvidus teritorijā aizliegts:
    • 12.10. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties ūdenstilpēs ar svinu saturošu skrošu munīciju, izņemot valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
   • 20. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:
    • 20.5. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Valkas nov.
Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2008.11.08. noteikumi Nr. 957 "Aizsargājamo ainavu apvidus" Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:
    • 9.2. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru motora jauda pārsniedz piecus zirgspēkus, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību vai vides kontroli;
    • 9.4. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens¬slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, izņemot pārbraucienus sacensību laikā pa valsts autoceļiem un velobraucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 7. Visā ainavu apvidus teritorijā aizliegts:
    • 7.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;.
   • 9. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:
    • 9.6. medīt putnus Gaujā un tās tauvas joslā, kā arī Pukšu purvā;
    • 9.7. piebarot savvaļas zīdītājdzīvniekus medņu riestu mikroliegumos un to buferzonās;
   • 19. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas (ja nepieciešams, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu) aizliegts:
    • 19.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:
     • 19.2.3. bebru aizsprostu nojaukšanu, ja:
      • 19.2.3.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni ainavu apvidum piegulošajās teritorijās;
      • 19.2.3.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
      • 19.2.3.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;
      • 19.2.3.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā;
      • 19.2.3.5. bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas ar šiem noteikumiem nav aizliegta.
   • 22. Regulējamā režīma zonā aizliegts:
    • 22.6. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus.

Limbažu nov.
Dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2011.05.17. noteikumi Nr. 381 "Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 14. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 14.1. pārvietoties pa ezeriem ar ūdens motocikliem, motorlaivām un kuteriem, kuru mehāniskā dzinēja jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras kontrolē vides normatīvo aktu ievērošanu, tajā skaitā zveju;
    • 14.7. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdens motosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.5. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

Limbažu nov.
Dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Alūksnes nov.
Dabas liegums "Indzera ezera salas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Madonas nov.
Aizsargājamo ainavu apvidus "Vestiena"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • ŪDENSTRANSPORTS
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MEDĪBAS
  • nav specifisku ierobežojumu

Limbažu nov.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • ŪDENSTRANSPORTS
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MAKŠĶERĒŠANA
  • nav specifisku ierobežojumu
 • MEDĪBAS
  • nav specifisku ierobežojumu

Valmieras nov.
Dabas liegums "Augstroze" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Valmieras un Valkas nov.
Dabas liegums "Sedas purvs" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2009.05.26. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.4. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
    • 9.5. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam pārvietoties ar peldošiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar zinātnisko pētniecību un teritorijas apsaimniekošanu un kontroli;
   • 22. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 22.6. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.9. veikt rūpniecisko zveju;
    • 9.10. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam makšķerēt;
   • 14. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 14.5. makšķerēšana šo noteikumu 1.pielikumā minētā valsts meža 32. un 38.kvartāla ūdenstilpēs (ievērojot šo noteikumu 9.10.apakšpunktā minētos nosacījumus) un makšķerēšana pārējās ūdenstilpēs no brīža, kad uz ūdenstilpes ir izveidojusies ledus sega, vai bezledus periodā no 1.decembra līdz 31.martam;
  • MEDĪBAS
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 14. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 14.6. medības atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem;
   • 17. Regulējamā režīma zonā atļautas medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot ūdens¬putnu medības. Ūdensputnu medības 21.meža kvartālā atļautas saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, izņemot pirmdienas un otrdienas laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim.
   • 20. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 20.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;
   • 27. Dabas parka zonā aizliegts:
    • 27.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;

Cēsu nov.
Gaujas Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • Gaujas Nacionālā parka likums
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 3.pants
    • (1) Parka teritorijā aizliegts:
     • 10) pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, tām pildot dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos ar ūdenstransporta līdzekļiem Ungura ezerā;
    • (2) Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, Ungura ezerā ir pieļaujama tikai ar pārvaldes rakstveida atļauju.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • nav specifisku ierobežojumu.
 • MK 2012.05.02. noteikumi Nr. 317 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošans noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.14. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;
   • 20. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 20.16. rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības, izmantojot šaujamieročus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.20. lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, no 1.oktobra līdz 31.decembrim:
     • 9.20.1. makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, Līgatnē, Raunā, Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam;
     • 9.20.2. makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām;
     • 9.20.3. atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas 100 metru augšpus (pret straumi) un 100 metrus lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī;
    • 9.21. dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs nodarboties ar zemūdens medībām un atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas (izņemot ūdenstilpes, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts licencētās makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības);
  • MEDĪBAS
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.17. piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
    • 9.18. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
    • 9.19. organizēt medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu biežāk nekā divas reizes kalendāra mēnesī vienā un tajā pašā platībā, izņemot gadījumus, ja ir konstatēti būtiski medījamo dzīvnieku nodarīti postījumi;
   • 17. Nacionālā parka teritorijā, izņemot dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu, atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
    • 17.1. aļņus Alces alces, staltbriežus Cervus elaphus, stirnas Capreolus capreolus un mežacūkas Sus scrofa;
    • 17.2. vilkus Canis lupus un lūšus Lynx lynx – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara nozīmīgu kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem un savvaļas sugu dzīvniekiem. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
    • 17.3. lapsas Vulpes vulpes, bebrus Castor fiber, meža caunas Martes martes, seskus Mustela putorius, jenotsuņus Nyctereutes procyonoides, Amerikas ūdeles Mustela vison un ondatras Ondatra zibethicus;
    • 17.4. mājas baložus Columba livia, pelēkās vārnas Corvus corone un žagatas Pica pica;
    • 17.5. medījamos ūdensputnus mākslīgās ūdenstilpēs ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā, ja tiek lietoti šāviņi, kas nesatur svinu;
    • 17.6. klaiņojošus suņus un kaķus.

Upes

Limbažu nov.
Dabas liegums "Vidzemes akmeņainā jūrmala" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

Ogres nov.
Dabas liegums "Daugava pie Kaibalas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2009.06.30. noteikumi Nr. 668 "Dabas lieguma ''Daugava pie Kaibalas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 6. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 6.2. laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam pārvietoties ar jebkādiem motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem ar ieslēgtu motoru, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 6.10. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības, izņemot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības laikposmā no 1.jūlija līdz 1.martam Daugavas dziļūdens zonā (vieta, kuras dziļums ir lielāks par 2,5 metriem (ārpus virsūdens un peldlapu ūdensaugu joslas) un kura norādīta šo noteikumu 2.pielikumā), ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;
   • 8. Dabas lieguma teritorijā atļauts ierīkot jaunas ūdenstransporta līdzekļu piestātnes, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz putnu sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta (eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumu par attiecīgo sugu grupu, sugu un biotopu grupu saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem) atzinumu.
   • 10. Šo noteikumu 2.pielikumā norādītajā teritorijā visu gadu aizliegts pārvietoties ar jebkādiem motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem ar ieslēgtu motoru, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 14. Sezonas lieguma I teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no ledus izkušanas vai no 1.marta (bezledus periodā) līdz ledus sasalšanai, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 15. Sezonas lieguma II teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no 1.marta līdz 1.jūlijam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 14. Sezonas lieguma I teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no ledus izkušanas vai no 1.marta (bezledus periodā) līdz ledus sasalšanai, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 15. Sezonas lieguma II teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no 1.marta līdz 1.jūlijam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
  • MEDĪBAS
   • 6. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 6.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu;
  • CITS
   • 12. Lai nodrošinātu putnu netraucētu atpūtu, ligzdošanu un barošanos, dabas liegumā ir noteikts sezonas liegums.
   • 13. Sezonas lieguma shēma ir noteikta šo noteikumu 2.pielikumā, bet robežu apraksts minēts šo noteikumu 3.pielikumā.
   • 14. Sezonas lieguma I teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no ledus izkušanas vai no 1.marta (bezledus periodā) līdz ledus sasalšanai, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 15. Sezonas lieguma II teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no 1.marta līdz 1.jūlijam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 16. Sezonas lieguma robežu (uz sauszemes un ūdenī) dabā apzīmē (piemēram, ar zīmēm, bojām) Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Valmieras, Valkas un Smiltenes nov.
Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2008.11.08. noteikumi Nr. 957 "Aizsargājamo ainavu apvidus" Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:
    • 9.2. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru motora jauda pārsniedz piecus zirgspēkus, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību vai vides kontroli;
    • 9.4. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens¬slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, izņemot pārbraucienus sacensību laikā pa valsts autoceļiem un velobraucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 7. Visā ainavu apvidus teritorijā aizliegts:
    • 7.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;.
   • 9. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:
    • 9.6. medīt putnus Gaujā un tās tauvas joslā, kā arī Pukšu purvā;
    • 9.7. piebarot savvaļas zīdītājdzīvniekus medņu riestu mikroliegumos un to buferzonās;
   • 19. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas (ja nepieciešams, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu) aizliegts:
    • 19.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:
     • 19.2.3. bebru aizsprostu nojaukšanu, ja:
      • 19.2.3.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni ainavu apvidum piegulošajās teritorijās;
      • 19.2.3.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
      • 19.2.3.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;
      • 19.2.3.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā;
      • 19.2.3.5. bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas ar šiem noteikumiem nav aizliegta.
   • 22. Regulējamā režīma zonā aizliegts:
    • 22.6. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus.

Siguldas, Cēsu un Valmieras nov.
Gaujas Nacionālais parks

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • Gaujas Nacionālā parka likums
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 3.pants
    • (1) Parka teritorijā aizliegts:
     • 10) pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, tām pildot dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos ar ūdenstransporta līdzekļiem Ungura ezerā;
    • (2) Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, Ungura ezerā ir pieļaujama tikai ar pārvaldes rakstveida atļauju.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • nav specifisku ierobežojumu.
 • MK 2012.05.02. noteikumi Nr. 317 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošans noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.14. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;
   • 20. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 20.16. rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības, izmantojot šaujamieročus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.20. lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, no 1.oktobra līdz 31.decembrim:
     • 9.20.1. makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, Līgatnē, Raunā, Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam;
     • 9.20.2. makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām;
     • 9.20.3. atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas 100 metru augšpus (pret straumi) un 100 metrus lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī;
    • 9.21. dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs nodarboties ar zemūdens medībām un atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas (izņemot ūdenstilpes, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts licencētās makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības);
  • MEDĪBAS
   • 9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:
    • 9.17. piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
    • 9.18. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
    • 9.19. organizēt medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu biežāk nekā divas reizes kalendāra mēnesī vienā un tajā pašā platībā, izņemot gadījumus, ja ir konstatēti būtiski medījamo dzīvnieku nodarīti postījumi;
   • 17. Nacionālā parka teritorijā, izņemot dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu, atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:
    • 17.1. aļņus Alces alces, staltbriežus Cervus elaphus, stirnas Capreolus capreolus un mežacūkas Sus scrofa;
    • 17.2. vilkus Canis lupus un lūšus Lynx lynx – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara nozīmīgu kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem un savvaļas sugu dzīvniekiem. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;
    • 17.3. lapsas Vulpes vulpes, bebrus Castor fiber, meža caunas Martes martes, seskus Mustela putorius, jenotsuņus Nyctereutes procyonoides, Amerikas ūdeles Mustela vison un ondatras Ondatra zibethicus;
    • 17.4. mājas baložus Columba livia, pelēkās vārnas Corvus corone un žagatas Pica pica;
    • 17.5. medījamos ūdensputnus mākslīgās ūdenstilpēs ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā, ja tiek lietoti šāviņi, kas nesatur svinu;
    • 17.6. klaiņojošus suņus un kaķus.

Limbažu un Valmieras nov.
Dabas parks "Salacas ieleja" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2009.03.10. noteikumi Nr. 228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 5. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.3. būvēt ēkas uz virszemes ūdensobjektiem vai virs tiem, izņemot privātos mākslīgos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā;
    • 9.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdens¬tilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
   • 12. Visā dabas parka teritorijā bez bio¬sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 12.2. ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās laivu piestātņu vietas;
   • 25. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 25.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
   • 31. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 31.3. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta, ūdensslēpošanas, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.7. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 10. Ūdensputnu medības dabas parka teritorijā atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, ievērojot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos medījamo ūdensputnu sugu medīšanas termiņus.
   • 20. Dabas lieguma zonā aizliegts bojāt bebru aizsprostus, izņemot šādus gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:
    • 20.1. bebru aizsprostu uzpludinājumi rada saimnieciskus zaudējumus dabas lieguma zonai piegulošajās teritorijās vai apgrūtina to apsaimniekošanu;
    • 20.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu, biotopu vai bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanu;
    • 20.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;
    • 20.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru darbības neskartas dabas parka zonas mežaudzes.

 

Limbažu nov.
Dabas liegums "Vitrupes ieleja" un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2009.03.24. noteikumi Nr. 254 "Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 8. Visā lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.10. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens¬slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 8. Visā lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.14. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas un meža lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī neitrālo zonu;
    • 8.19. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 11. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:
    • 11.7. medības.