Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.01.2014.
NFI
attels

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts

 

 

 Projekts noslēdzies


Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā

Integration of specially protected nature territories of Latvia in spatial plans

4.3-24/NFI/INP-003 Integrētie plānojumi | Integral Planning

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņai

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, telpiskās plānošanas sistēma

ĪSS APRAKSTS

Šobrīd Latvijā nav vienotas telpiskās plānošanas sistēmas dabas aizsardzības un attīstības plānošanas jomās. ĪADT dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kurā iekļauti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai vienkāršotu esošo sistēmu, tiek piedāvāts jauns konceptuāls risinājums, apvienojot teritorijas plānojuma un ĪADT dabas aizsardzības plāna un sekojošo individuālo noteikumu izstrādi, radīt vienu kompleksu pašvaldības telpiskās plānošanas dokumentu, kurā iekļautas ne tikai teritorijas attīstības perspektīvas un prasības, bet plānota arī ĪADT aizsardzība un izmantošana.

Piedāvātais risinājums:

 • izstrādāta metodoloģija dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu;
 • izstrādāti un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu apstiprināti 15 ĪADT dabas aizsardzības plāni, kuri izstrādāti atbilstoši metodoloģijai un piemēroti integrēšanai teritoriju plānojumos;
 • uzsākts sešu pašvaldību teritorijas plānojumu grozījumu process, lai integrētu dabas aizsardzības plānu nosacījumus;
 • 5 pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta vadība un uzraudzība;
 2. Koncepcijas un metodoloģijas izstrāde un ieviešana;
 3. ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde un uzraudzība;
 4. Pieredzes apmaiņa;
 5. Publicitāte.


 

Zilā krāsā izceltas iespējamās 6 integrējamās teritorijas

Nr.

ĪADT kategorija

ĪADT nosaukums

Pašvaldība/as

Platība (ha)

1

Dabas parks

Abavas senleja

Kandava, Talsi, Kuldīga, Ventspils

14933

2

Dabas liegums

Druviņu tīrelis

Ventspils

293

3

Dabas liegums

Pluču tīrelis

Ventspils

740

4

Dabas liegums

Nagļu un Ansiņu purvs

Ventspils

284

5

Dabas liegums

Manģenes meži

Kuldīga

1657

6

Aizsargājamo ainavu apvidus

Augšzeme

Ilūkste, Daugavpils

20828

7

Aizsargājamo ainavu apvidus

Vecpiebalga

Vecpiebalga

8945

8

Aizsargājamo ainavu apvidus

Veclaicene

Alūksne, Ape

20892

9

Dabas parks

Bernāti

Nīca

2945

10

Dabas liegums

Ziemupe

Pāvilosta

2458

11

Dabas liegums

Zvārde

Saldus, Brocēni

3072

12

Dabas liegums

Pilskalnes Siguldiņa

Ilūkste

71

13

Dabas liegums

Ances purvi un meži

Ventspils

8772

14

Dabas liegums

Jaunanna

Alūksne

1325

15

Dabas liegums

Ukru gārša

Auce, Tērvete

1135


 

PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu.


 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmi vairāki ieguvumi:

 1. Izstrādāti konceptuāli risinājumi un metodoloģija īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.
 2. Mazināta administratīvā slodze, kompakti, integrēti plānošanas dokumenti un optimizēts pārvaldes funkciju sadalījums.
 3. Optimizēta normatīvo aktu sistēma.
 4. Palielināta vietējo pašvaldību iesaistīšanās ĪADT pārvaldībā, izveidojot publisko un privāto partnerību.
 5. Apmācīts administratīvais personāls.
 6. Paaugstināta sabiedrības izpratne par dabas aizsardzības plāniem.


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI 

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

Nr.4.3-24/NFI/INP-003

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

28 mēneši (01.01.2014. – 30.04.2016.)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

581 735,00 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

88,42% (514 370,00 EUR) no Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma

 

LĪDZFINANSĒJUMS

11,58% (67 365,00 EUR) no Latvijas Republikas valsts budžeta finansējuma

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Norvēģija

 

ABREVIATŪRA

Integrētie plānojumi | Integral Planning

 

INTERNETA VIETNE

http://integralplan.daba.gov.lv 

PAPILDU INFORMĀCIJA

 

http://www.norwaygrants.lv

Norvēģijas finanšu instruments

 

http://eeagrants.org

The EEA Grants and Norway Grants

 

http://www.eeagrants.lv

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments