LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
NFI - Integrētie plānojumi
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts
 

    Projekts noslēdzies


Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā
Integration of specially protected nature territories of Latvia in spatial plans
4.3-24/NFI/INP-003 - Integrētie plānojumi | Integral Planning
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   PAPILDUS INFO
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņai
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
Dabas aizsardzība, telpiskās plānošanas sistēma
ĪSS APRAKSTS
Šobrīd Latvijā nav vienotas telpiskās plānošanas sistēmas dabas aizsardzības un attīstības plānošanas jomās. ĪADT dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kurā iekļauti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai vienkāršotu esošo sistēmu, tiek piedāvāts jauns konceptuāls risinājums, apvienojot teritorijas plānojuma un ĪADT dabas aizsardzības plāna un sekojošo individuālo noteikumu izstrādi, radīt vienu kompleksu pašvaldības telpiskās plānošanas dokumentu, kurā iekļautas ne tikai teritorijas attīstības perspektīvas un prasības, bet plānota arī ĪADT aizsardzība un izmantošana.
Piedāvātais risinājums:
 • izstrādāta metodoloģija dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu;
 • izstrādāti un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu apstiprināti 15 ĪADT dabas aizsardzības plāni, kuri izstrādāti atbilstoši metodoloģijai un piemēroti integrēšanai teritoriju plānojumos;
 • uzsākts sešu pašvaldību teritorijas plānojumu grozījumu process, lai integrētu dabas aizsardzības plānu nosacījumus;
 • 5 pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas institūcijām.
Galvenās aktivitātes:
 1. Projekta vadība un uzraudzība;
 2. Koncepcijas un metodoloģijas izstrāde un ieviešana;
 3. ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde un uzraudzība;
 4. Pieredzes apmaiņa;
 5. Publicitāte.


 

Zilā krāsā izceltas iespējamās 6 integrējamās teritorijas

Nr.
ĪADT kategorija
ĪADT nosaukums
Pašvaldība/as
Platība (ha)
1
Dabas parks
Kandava, Talsi, Kuldīga, Ventspils
14933
2
Dabas liegums
Ventspils
293
3
Dabas liegums
Ventspils
740
4
Dabas liegums
Ventspils
284
5
Dabas liegums
Kuldīga
1657
6
Aizsargājamo ainavu apvidus
Ilūkste, Daugavpils
20828
7
Aizsargājamo ainavu apvidus
Vecpiebalga
8945
8
Aizsargājamo ainavu apvidus
Alūksne, Ape
20892
9
Dabas parks
Nīca
2945
10
Dabas liegums
Pāvilosta
2458
11
Dabas liegums
Saldus, Brocēni
3072
12
Dabas liegums
Ilūkste
71
13
Dabas liegums
Ventspils
8772
14
Dabas liegums
Alūksne
1325
15
Dabas liegums
Auce, Tērvete
1135


 

PROJEKTA MĒRĶIS
Izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu.


 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmi vairāki ieguvumi:
 1. Izstrādāti konceptuāli risinājumi un metodoloģija īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.
 2. Mazināta administratīvā slodze, kompakti, integrēti plānošanas dokumenti un optimizēts pārvaldes funkciju sadalījums.
 3. Optimizēta normatīvo aktu sistēma.
 4. Palielināta vietējo pašvaldību iesaistīšanās ĪADT pārvaldībā, izveidojot publisko un privāto partnerību.
 5. Apmācīts administratīvais personāls.
 6. Paaugstināta sabiedrības izpratne par dabas aizsardzības plāniem.


 

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
SADARBĪBAS PARTNERI 

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
Nr.4.3-24/NFI/INP-003
ĪSTENOŠANAS LAIKS
28 mēneši (01.01.2014. – 30.04.2016.)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
581 735,00 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
88,42% (514 370,00 EUR) no Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma
LĪDZFINANSĒJUMS
11,58% (67 365,00 EUR) no Latvijas Republikas valsts budžeta finansējuma
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija, Norvēģija
ABREVIATŪRA
Integrētie plānojumi | Integral Planning
INTERNETA VIETNE 

PAPILDU INFORMĀCIJA

http://www.norwaygrants.lv
http://eeagrants.org
http://www.eeagrants.lv