Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi normatīvo aktu apkopojumu par virszemes ūdensobjektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās par noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar:

 • ūdenstransportu un ar to saistītām būvēm,
 • makšķerēšanu,
 • medībām.

Konsultācijām var sazināties ar Kurzemes reģionālo administrāciju.

Ezeri

Saldus nov.
Dabas liegums "Baltezera purvs"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Blažģa ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība
Dabas liegums "Būšnieku ezera krasts"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Durbes ezera pļavas", ZR daļa

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Klāņu purvs"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 12.04.2009. noteikumi Nr. 427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 16.1. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot kuģošanas līdzekļus bez motora, kā arī izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī to pilnvaroto personu pārvietošanos, kuras veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību vai vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli;
    • 16.4. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmoto¬sporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
    • 16.12. ierīkot kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 13. Regulējamā režīma zonā aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.8. makšķerēšana;
   • 16. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 16.11. veikt zivsaimniecisku vai jebkādu citu saimniecisku darbību Klāņezerā, izņemot pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;
  • MEDĪBAS
   • 7. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 7.5. medīt medņus (Tetrao urogallus);
    • 7.6. piebarot savvaļas zīdītājdzīvniekus;
   • 13. Regulējamā režīma zonā aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.7. medības (izņemot medņu (Tetrao urogallus) medības) saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem;
   • 16. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 16.13. medīt ūdensputnus Klāņezerā.

Saldus nov.
Dabas liegums "Zvārde"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 477 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 9.6. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus (izņemot pa pašvaldību autoceļiem), kā arī ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības;
   • 14. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 14.16. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuri darbojas ar iekšdedzes dzinēju (tai skaitā ar ūdens motocikliem), izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 12. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 12.5. makšķerēšana;
  • MEDĪBAS
   • 12. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 12.8. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Medības šo noteikumu 1. pielikumā minētajās teritorijās (meža kvartālos Nr. 65., 71., 126., 127. un 128.) atļautas no 1. augusta līdz 31. janvārim;
    • 12.9. bebru dambju jaukšana, ja bebru darbības dēļ tiek apdraudēti infrastruktūras objekti;
    • 12.10. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
     • 12.10.3. bebru dambju jaukšana, ja bebru darbības dēļ tiek:
     • 12.10.3.1. ietekmētas blakus dabas liegumam esošās teritorijas;
     • 12.10.3.2. negatīvi ietekmēti īpaši aizsargājamie biotopi;
     • 12.10.3.3. negatīvi ietekmētas mežaudzes.
   • 14. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 14.7. jaukt bebru dambjus un to mītnes, izņemot gadījumu, ja bebru darbības dēļ tiek apdraudēti infrastruktūras objekti, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju gadījumos, ja:
    • 14.13. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 14.22. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
     • 14.22.6. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai un ir saņemts putnu sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīvs atzinums, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
   • 24. Laikposmā no 1. augusta līdz 31. janvārim sezonas lieguma teritorijā ir spēkā regulējamā režīma zonas noteikumi, izņemot medības, kas ir aizliegtas no 1. februāra līdz 30. septembrim.
  • CITS
   • 21. Sezonas lieguma teritorija izveidota, lai nodrošinātu netraucētu galvenokārt plēsīgo putnu ligzdošanu.
   • 22. Sezonas lieguma robežas noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.
   • 23. Sezonas lieguma teritorijā no 1. februāra līdz 31. jūlijam aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

Liepājas valstpislētas pašvaldība, Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Liepājas ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2013.01.03. noteikumi Nr.5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.16. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem ar ātrumu, kurš pārsniedz 30 kilometru stundā, izņemot dabas parka zonu, kurā pārvietošanās ātrums nedrīkst pārsniegt 50 kilometru stundā. Šis aizliegums neattiecas uz pārvietošanos, kas ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem.
   • 10. Liepājas ezerā atļauts iebraukt tikai no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm.
   • 13. Regulējamā režīma zonā aizliegts uzturēties, kā arī veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:
    • 13.1. iebraukšana Liepājas ezerā no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm pa 20 metru platu joslu;
   • 14. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 14.3. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;
    • 14.4. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdenssporta veidu sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.4. nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot gadījumus, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir saskaņots nolikums, kas paredz licencētās zemūdens medības konkrētajā ūdenstilpē;
   • 11. Rūpniecisko zveju, makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības Liepājas ezerā veic atbilstoši rūpniecisko zveju un makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem.
   • 13. Regulējamā režīma zonā aizliegts uzturēties, kā arī veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:
    • 13.6. uzturēšanās un makšķerēšana Liepājas ezerā no brīža, kad uz Liepājas ezera ir izveidojusies ledus sega, vai bezledus periodā no 1.decembra līdz 31.martam;
    • 13.7. makšķerēšana no Rumbas poldera kanāla un maģistrālā kanāla krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālos;
  • MEDĪBAS
   • 8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 8.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu;
   • 12. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem nepieciešamos apstākļus ligzdošanas un spalvu mešanas periodā, atpūtu migrācijas laikā un patvērumu medību sezonā.
   • 13. Regulējamā režīma zonā aizliegts uzturēties, kā arī veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:
    • 13.10. lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo putnu sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzību un saglabāšanu – lapsu (Vulpes vulpes), bebru (Castor fiber), meža caunu (Martes martes), sesku (Mustela putorius), jenotsuņu (Nyctereutes procyonoides), Amerikas ūdeļu (Mustela vison) un ondatru (Ondatra zibethicus) medīšana. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas
  • CITS
   • 21. Sezonas liegumā no 15.marta līdz 20.jūnijam ir aizliegta saimnieciskā un citu veidu darbība, kā arī uzturēšanās, izņemot šādas darbības:
    • 21.1. iebraukšana Liepājas ezerā no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm pa 20 metru platu joslu

Ventspils nov.
Dabas liegums "Stiklu purvi"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 25.01.2011. noteikumi Nr. 81 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.14. pārvietoties pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli;
    • 15.18. rīkot autosacensības, velosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.5. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.5. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja:
     • 10.5.1. bebru aizsprosti ietekmē gruntsūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci, vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;
     • 10.5.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
     • 10.5.3. bebru darbības dēļ bojāti vai appludināti ceļi;
     • 10.5.4. bebru darbības dēļ appludinātas agrāk bebru darbības neskartas teritorijas.
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.4. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 15.2. medīt putnus Vasenieku purvā.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Nagļu un Ansiņu purvs"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas parks "Pape"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 20.09.2011. noteikumi Nr. 706 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 9. Dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 9.7. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības (izņemot pretgaisa aizsardzības šaušanas mācības Jūrmalciema militārās aviācijas poligonā, kuru laikā pretgaisa aizsardzības šaušana var notikt laikposmā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, par tām informējot Dabas aizsardzības pārvaldi);
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.3. pārvietoties Papes ezerā ar motorlaivām, kuteriem un airu laivām, izmantojot mehānisko dzinēju vai motoru (izņemot elektromotoru), kura jauda pārsniedz 5 Zs, un ūdens motocikliem. Aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldības amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus;
    • 15.4. uzturēt Papes ezerā vairāk par 10 laivu bāzēm (katrā ne vairāk par 10 airu laivām, tai skaitā no jauna izveidotajās laivu bāzēs). Laivu bāzu izvieto­jumu Papes ezerā vietējā pašvaldība nosaka teritorijas plānojumā un saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
    • 15.5. katrā privātīpašumā, kas robežojas ar ezeru, ierīkot vairāk par vienu laivu piestātni divām airu laivām;
   • 22. Papes ezerā aizliegts:
    • 22.2. kopš ledus izkušanas vai bezledus periodā no 15.marta līdz 1.jūnijam:
     • 22.2.1. atrasties ar airu laivu.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. vēžot un veikt zemūdens medības Papes ezerā;
   • 22. Papes ezerā aizliegts:
    • 22.2. kopš ledus izkušanas vai bezledus periodā no 15.marta līdz 1.jūnijam:
     • 22.2.3. nodarboties ar rūpniecisko zveju.
  • MEDĪBAS
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.8. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 15.14. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot gadījumus, ja:
     • 15.14.1. bebru darbība traucē saimniecisko darbību, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav aizliegta;
   • 20. Lai netraucētu ūdensputnus ligzdošanas un migrācijas laikā, Nidas purvā un Papes ezerā ir noteikts ūdensputnu medību liegums.
   • 21. Ūdensputnu medību liegumā aizliegts:
    • 21.1. I, II un III daļā (Papes ezerā):
     • 21.1.1. medīt ūdensputnus:
      • 21.1.1.1. no medību sezonas sākuma līdz 16.septembrim;
      • 21.1.1.2. no 16.septembra pirmdienās, otrdienās un piektdienās;
    • 21.1.2. atrasties kopš ledus izkušanas vai bezledus periodā no 15.marta līdz 16.septembrim;
   • 22. Papes ezerā aizliegts:
    • 22.1. medīt ūdensputnus no 16.septembra pirmdienās, otrdienās un piekt­dienās;

Kuldīgas nov.
Dabas liegums "Pinku ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK  27.11.2007. noteikumu Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 8. Dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 8.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
   • 11. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 11.18. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu piestātnes un bāzes;
   • 13. Dabas parka zonā aizliegts:
    • 13.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
     • 13.4.2. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens¬slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 8. Dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 8.15. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:
     • 8.15.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;
   • 11. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 11.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu.

Talsu nov.
Dabas liegums "Plunču ezers krasts"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Saldus nov.
Dabas liegums "Zvārdes meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 22.02.2005. noteikumi Nr. 139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 5. Dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 5.4. izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus, izņemot teritorijas uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 7. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 7.8. makšķerēšana saskaņā ar zveju regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • MEDĪBAS
   • 5. Dabas parka teritorijā aizliegts:
    • 5.6. no 1.marta līdz 15.augustam medīt šo noteikumu 4.pielikumā minētajos meža kvartālos.
   • 7. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 7.7. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 5.6.apakšpunktu;
   • 14. Regulējamā režīma zonā un dabas lieguma zonā aizliegta bebru dambju un to mītņu bojāšana, izņemot šādus gadījumus (ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju):
    • 14.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni dabas parkam piegulošajās teritorijās;
    • 14.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabā¬šanu;
    • 14.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;
    • 14.4. bebru darbības dēļ dabas parka zonā tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes.
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Tāšu ezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Tīšezers"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Tosmare"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Moricsalas dabas rezervāts

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • Moricsalas dabas rezervāta likums
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 4.pants
    • (3) Rezervāta teritorijā aizliegts:
     • 1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 4.pants
    • (3) Rezervāta teritorijā aizliegts:
     • 1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas;
  • MEDĪBAS
   • 4.pants
    • (3) Rezervāta teritorijā aizliegts:
     • 1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas;
  • CITS
   • “Kārtība Moricsalas dabas rezervāta apmeklēšanai” (Slīteres nacionālā parka administrācijas 2009.gada 9.februāra rīkojums Nr.16).

Ventspils nov.
Dabas liegums "Stiklu purvi"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 25.01.2011. noteikumi Nr. 81 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.14. pārvietoties pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli;
    • 15.18. rīkot autosacensības, velosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.5. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.5. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja:
     • 10.5.1. bebru aizsprosti ietekmē gruntsūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci, vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;
     • 10.5.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
     • 10.5.3. bebru darbības dēļ bojāti vai appludināti ceļi;
     • 10.5.4. bebru darbības dēļ appludinātas agrāk bebru darbības neskartas teritorijas.
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.4. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 15.2. medīt putnus Vasenieku purvā.

Upes

Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Ventspils nov.
Dabas liegums "Abavas senleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 03.03.2008. noteikumu Nr.133 „Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 10.23. bez rakstiskas Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas:
     • 10.23.5. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;
   • 12. Dabas parka zonā aizliegts:
    • 12.7. pārvietoties ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
    • 12.14. bez rakstiskas Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas:
     • 12.14.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 10.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Krojas meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Talsu nov.
Dabas liegums "Ģipkas lankas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Ruņupes ieleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Talsu nov.
Dabas liegums "Pāces pļavas"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Talsu nov.
Dabas liegums "Kaļķupes ieleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Talsu nov.
Dabas liegums "Kadiķu nora"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Stiklu purvi"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 25.01.2011. noteikumi Nr. 81 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.14. pārvietoties pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli;
    • 15.18. rīkot autosacensības, velosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.5. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.5. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja:
     • 10.5.1. bebru aizsprosti ietekmē gruntsūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci, vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;
     • 10.5.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
     • 10.5.3. bebru darbības dēļ bojāti vai appludināti ceļi;
     • 10.5.4. bebru darbības dēļ appludinātas agrāk bebru darbības neskartas teritorijas.
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.4. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 15.2. medīt putnus Vasenieku purvā.

Ventspils nov.
Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.08.2017. noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.9. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar peldošiem līdzekļiem, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu, kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastos esošo zemju apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas un bez attiecīgajā biotopu un sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta pozitīva rakstiska atzinuma, kura nepieciešamību nosaka Dabas aizsardzības pārvalde:
     • 10.13.3. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.6. medīt medņus un rubeņus;
    • 15.7. medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu skrošu munīciju (izņemot laiku, kad tiek veikti valsts aizsardzības uzdevumi);
  • CITS
   • 20. Lai nodrošinātu netraucētu putnu (galvenokārt plēsīgo putnu) ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 31. jūlijam noteikts sezonas liegums.

Dienvidkurzemes nov.

Dabas liegums "Dunika" | Dabas liegums "Sventājas upes ieleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Dienvidkurzemes nov.
Dabas liegums "Tebras ozolu meži"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Ventspils nov.

Dabas liegums "Užava"  |  Dabas liegums "Užavas augštece"  |  Dabas liegums "Užavas lejtece"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 2010.03.16. noteikumi Nr.264 " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
    • 16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;
    • 16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
     • 16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
      • 16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
   • 18. Meža zemēs aizliegts:
    • 18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

Kuldīgas nov.

Dabas liegums "Ventas ieleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 16.09.2014. noteikumi Nr. 548 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.15. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.15. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
   • 12. Visā dabas lieguma teritorijā, izņemot neitrālo zonu, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 12.3. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, orientēšanās sacensības, kā arī ārpus telpām rīkot Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības.
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.13. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 11.20. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

Kuldīgas nov., Saldus nov.

Dabas liegums "Ventas un Šķerveļa ieleja"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 03.01.2012. noteikumi Nr. 13 "Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 10. Visā dabas liegumā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:
    • 10.4. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes un piestātnes.
   • 12. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 12.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW. Aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotajām personām, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli (tajā skaitā zvejas kontroli);
    • 12.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
    • 12.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • nav specifisku ierobežojumu
  • MEDĪBAS
   • 11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 11.13. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 11.20. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

Ventspils nov.
Dabas liegums "Stiklu purvi"

Normatīvie akti, kuros noteikti aizliegumi un ierobežojumi:

 • MK 25.01.2011. noteikumi Nr. 81 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • ŪDENSTRANSPORTS
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.14. pārvietoties pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli;
    • 15.18. rīkot autosacensības, velosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
  • MAKŠĶERĒŠANA
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.5. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • MEDĪBAS
   • 10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
    • 10.5. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja:
     • 10.5.1. bebru aizsprosti ietekmē gruntsūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci, vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;
     • 10.5.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;
     • 10.5.3. bebru darbības dēļ bojāti vai appludināti ceļi;
     • 10.5.4. bebru darbības dēļ appludinātas agrāk bebru darbības neskartas teritorijas.
   • 13. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
    • 13.4. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
   • 15. Dabas lieguma zonā aizliegts:
    • 15.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
    • 15.2. medīt putnus Vasenieku purvā.