LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas aizsardzības plāni

Kas ir dabas aizsardzības plāns?

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi) un tos apstiprina vides ministrs. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicināt to ieviešanu tajās aizsargājamās teritorijās, kurām nav izveidota administrācija.

 

Ko dabas aizsardzības plāns nosaka?

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši  ĪADT zonējumam. Iedalījums zonās (regulējamā režīma, lieguma, ainavu aizsardzības, neitrālā ) tiek pamatots dabas aizsardzības plānā, papildus apstiprināts ar teritorijas individuālo noteikumu pieņemšanu. Dabas aizsardzības plāni ir saistoši visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

 

Kā plāns tiek izstrādāts?

MK 2007.gada noteikumi 686. "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” nosaka, ka Vides ministrijas izveidota komisija katru gadu izvērtē fizisko vai juridisko personu (tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāžu) iesniegtos aizsargājamās teritorijas plāna izstrādes priekšlikumus. Noteikumi paredz, ka plāna izstrādes procesu organizē attiecīgās aizsargājamās teritorijas administrācija vai Dabas aizsardzības pārvalde. Pašvaldības izveidotas aizsargājamās teritorijas plānu izstrādā attiecīgā pašvaldība.
 
Dabas aizsardzības plāna izstrādi uzsākot, tiek organizēta informatīvā sanāksme, kurā iepazīstina ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, izstrādes procesu un plānotajām aktivitātēm. Sanāksmes mērķis ir apzināt valsts institūciju, pašvaldības un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā un plāna izstrādes uzraudzības grupas izveidošana. Uzraudzības grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no  ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu.Materiāli dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem

 
 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi

Saraksti sagatavoti saskaņā ar VARAM izveidotās dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisijas lēmumu

Teritorijas kategoriju saīsinājumi:

  • NP - Nacionālais parks
  • DP - dabas parks
  • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
  • DL - dabas liegums
  • ML - mikroliegums/Natura 2000 teritorija

ĪADT, kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni līdz 2020. gadam  

Saraksts aktualizēts 30.06.2016.

Nr. Teritorijas kategorija Nosaukums Administratīvais iedalījums
1 DP Piejūra Rīga, Carnikavas novads, Saulkrastu novads
2 AAA Augšdaugava Daugavpils novada Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagasts; Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas un Ūdrīšu pagasts un Krāslavas pilsēta
3 DP Dvietes paliene Ilūkstes novada  Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts,  Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts
4 NP Ķemeru Nacionālais parks Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts
5 NP Gaujas Nacionālais parks Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novads
6 DL Lubāna mitrājs Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagasts; Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts; Madonas novada Barkavas un Ošupes pagasts; Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagasts; Viļānu novada Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Lubānas novada Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts
7 AAA Nīcgales meži Daugavpils novada Nīcgales pagasts
8 DL Ventas un Šķerveļa ieleja Skrundas novada Nīkrāces pagasts, Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts
9 DP Silene Daugavpils novada Demenes pagasts, Skrudalienas pagasts
10 DP Numernes valnis Ludzas rajona Salnavas pagasts
un Balvu rajona Baltinavas pagasts 
11 DP Ragakāpa Jūrmalas pilsēta
12 DL Mežole Smiltenes novada Launkalnes pagasts
13 DL Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts
14 DL Dūņezers  Limbažu novada Limbažu un Katvaru pagasts
15 DL Sventājas upes ieleja Rucavas novada Rucavas pagasts
16 DP Aiviekstes paliene Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagasts
17 DP Riežupe Kuldīgas novada Rumbas pagasts
18 DL Platenes purvs Ventspils novada Tārgales pagasts
19 DP Vecumu meži Viļakas novada Vecumu pagasts, Žīguru pagasts
20 DL Diļļu pļavas Alsungas novads
21 DL Garkalnes meži Garkalnes novads, Inčukalna novad
22 DL Dubnas paliene Vārkavas novada Vārkavas pagasts, Līvānu novada Līvānu pagasts
23 DL Plieņciema kāpa Engures novada Engures pagasts
24 DL Ķirbas purvs Rucavas novada Rucavas pagasts
25 DP Adamovas ezers Rēzeknes novada Verēmu pagasts
26 DL Baltezera purvs Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija
27 DL Grebļukalns Zilupes novada Pasienes pagasts
38 DL Lielsalas purvs Madonas novada Barkavas pagasts
29 DL Augstroze Limbažu novada Umurgas pagasts, Kocēnu novada Dikļu pagasts
30 DL Tīreļu purvs Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagasts

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi

Saraksts aktualizēts 30.06.2016.

Teritorija ES nozīmes biotops / biotopu grupas Vietas nosaukums Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi
AAA Augšdaugava,
AAA Veclaicene
Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
AAA Ādaži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Kontrolēta dedzināšana, atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana
AAA Ziemeļgauja Ūdensteces Pukšu purvs Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; grāvju aizbēršana
DL Ances purvi un meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Jaunciema purvs Krūmu ciršana, atvašu pļaušana; kontrolēta dedzināšana ; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ašinieku purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas, t.sk. atsevišķu koku ciršana
DL Ābeļi Veci jaukti platlapju meži 9020*; Staignāju meži 9080* Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana, egļu paaugas un 2.stāva ciršana
DL Dunika,
DL Sventājas upes ieleja
Ozolu meži 9160 Specializētas kopšanas cirtes, maksimāli saglabājot un veicinot skābaržu piemistrojuma attīstību
DL Gaiņu purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana un izvākšana
DL Gudenieki Zālāju biotopi Zālāju apsaimniekošana
DL Jaša Ūdensteces Jašas upe Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Ječu purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā izpēte, dažu grāvju aizbēršana, krūmu ciršana un atvašu pļaušana
DL Kaigu purvs Purvu biotopi Koku ciršana un izvākšana
DL Kalna purvs, DL Kaušņu purvs, DL Supes purvs, DL Tīreļu purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais Pelečāres purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; egļu ciršana medņu riesta vietās; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais un Pemmes purvs Purvu biotopi; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana, bebru dambju nojaukšana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielsalas purvs Purvu biotopi Niedru pļaušana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku izciršana
DL Liepājas ezers Saldūdens biotopi Niedru pļaušana, niedru saķņu izaršana un izvākšana
DL Liepājas ezers Zālāju biotopi Vītiņu pļavas Pļavu apsaimniekošana
DL Liepnas niedrāji Purvu biotopi Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
DL Lubāna mitrājs Pīļveidīgo un kaijveidīgo ligzdošanas vietas; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Staignāju meži 9080*, Ozolu meži 9160 Krūmu ciršana un izvākšana; grāvju aizbēršana, koku ciršana; atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana; egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes
DL Melturu sils Purvu biotopi Bebru dambju nojaukšana, koku izvākšana, sedimentu tīrīšana, koku un krūmu izciršana gar upes krastiem aizaugušajās pļavās
DL Ovīši Pelēkās kāpas 2130*; Starpkāpu ieplakas 2190* Invazīvo krūmu (rozes u.c.), koku ciršana/pļaušana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas
DL Palšu purvs, DL Sārnates purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana
DL Pāvilosta Pelēkās kāpas 2130* Koku un krūmu ciršana ar izvākšanu, aizvešanu no teritorijas, mazo priedīšu izraušana
DL Popes zāļu purvs Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410 Krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana
DL Raķupes ieleja Zālāju biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Randu pļavas Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630* Augsnes virskārtas novākšana, nobiru savākšana
DL Rauza, DL Šepka, DL Vitrupes ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Riesta-Džūkstenes purvs, DL Vērenes purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Sātiņu dīķi Purvu biotopi Daku purvs, teritorija uz DR no Dzērvīšu ceļa Hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana
DL Ventas ieleja Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ventas un Šķerveļa ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DL Vesetas palienes purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana, atvašu pļaušana, niedru pļaušana ar savākšanu
DL Ziemupe Pelēkās kāpas: 2130*, 2140*; Slapjie virsāji 4010 Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana; retaiņu veidošana, kontrolēta dedzināšana
DP Abavas senleja Ūdensteces; Kaļķaini zāļu purvi ar avotiem; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu ciršana, atvašu pļaušana, celmu apstrāde; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DP Bernāti Mitras starpkāpu ieplakas 2190 Krūmu ciršana un izvākšana, atvašu otrreizēja izpļaušana
DP Engures ezers Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*; Purvu biotopi Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem; niedru pļaušana; priežu izciršana
DP Kuja, DL Dimantu mežs, DL Eglone, DL Nīcgales meži Veci jaukti platlapju meži 9020* Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana
DP Laukezers Ūdensteces; Pārejas purvi Krūmu ciršana un izvākšana; krastmalas apauguma izzāģēšana
DP Numernes valnis, DL Grebļukalns, DL Posolnīca Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Kontrolēta dedzināšana 
DP Ogres Zilie kalni, DL Mazie Kangari, DL Lielie Kangari Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, krūmu ciršana. Ciršanas atlieku izvākšana no audzes vai sadedzināšana uz vietas ugunskuros; augsnes skarifikācija
DP Orlovas purvs, DL Mazzalvītes purvs Purvaini meži 91D0* Apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DP Pape Pelēkās kāpas 2130* Nidas purvs Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana ar saknēm; niedru pļaušana. Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DP Piejūra Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630* Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem
DP Salacas ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DP Talsu pauguraine, DL Kaļķu gārša Ozolu meži 9160 Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes.
DP Zvārdes meži, DL Maņģenes meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana 
DR Grīņu dabas rezervāts Purvu biotopi; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Slapjie virsāji 4010; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; kontrolēta dedzināšana; koku un krūmu ciršana, retaiņu veidošana, augsnes uzirdināšana virsājos; grāvju aizbēršana, egļu ciršana
DR Krustkalnu dabas rezervāts Saldūdens biotopi Dreimaņu ezers Krūmu ciršana un izvākšana;  ūdensaugu izpļaušana līdz 2m dziļumam
ML Bānūžu zelta avots Purvu biotopi Krūmu ciršana, atvašu pļaušana
ML Bērzoles riests, ML Bērzu purvs, ML Bulvāra riests, ML Gaujienas purvainie meži, ML Igaunijas riests, ML Kaļņa riests, ML Vidagas meži  Purvu biotopi Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
NP Gaujas Nacionālais parks Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Gulbjusalas purvs; Rakšu purviņš Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu atvašu pļaušana; krūmu ciršana. Niedru un atvašu atkārtota pļaušana; kontrolēta dedzināšana; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana, atvērumu veidošana
NP Ķemeru Nacionālais parks Kaļķaini zāļu purvi Lielais Ķemeru tīrelis, Raganu purvs Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana purva malās; priežu ciršana, grāvju aizbēršana; kontrolēta dedzināšana 
NP Ķemeru Nacionālais parks Ūdensteces Vēršupīte-Vecslocene; Kaņieris Upes gultnes pārtīrīšana, koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; niedru izpļaušana, krūmu ciršana ar izvākšanu; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
NP Ķemeru Nacionālais parks Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Kontrolēta dedzināšana 
NP Rāznas Nacionālais parks Upju straujteces; Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Niedru pļaušana; upju straujteču atjaunošana, koku sagāzumu likvidēšana,  bebru dambju nojaukšana; kontrolēta dedzināšana 
NP Slīteres Nacionālais parks Pelēkās kāpas 2130*; Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Bākas purviņi Invazīvo krūmu izraušana ar saknēm, izvākšana vai sadedzināšana uz vietas; ūdensaugu izpļaušana, bebru dambju likvidēšana un koku sagāzumu izvākšana no upes, grants-oļu ievietošana nārsta vietu ierīkošanai; krūmu ciršana; kontrolēta dedzināšana 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2020. gadā 2020. gadā uzsākta un turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: dabas liegumam “Diļļu pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Garkalnes meži”, “Mežole“, “Sventājas upes ieleja“, “Tāšu ezers”, “Platenes purvs“, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, dabas parkam “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Numernes valnis”, “Riežupe”, aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava” un Gaujas Nacionālajam parkam, aizsargājamam dendroloģiskajam stādījumam „Kalsnavas dendrārijs”
 
Laiks un vieta Rīko Pasākums Atbildīgais
12.11.2020. plkst. 17.00 VIETA: tiešsaistē (attālināti).
Tiešsaistes (attālināta)

Sīkāka informācija par pieslēgšanos vietnē www.enviro.lv
 
SIA “Enviroprojekts”
Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas videokonference
12.11.2020. plkst. 17.00
Tiešsaistes (attālināta)

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 11.novembrim, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv. Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Rucavas novada pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Bertramu (tālrunis 26143329, “Pagastmāja”, Rucava).
 
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Ķirbas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Lasīt vairāk >>
06.11.2020. plkst.14.00
Tiešsaistes (attālināta)
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. uzraudzības grupas sanāksme Uldis Valainis: uldis.valainis@biology.lv
27.10.2020. plkst. 14.00
tiešsaistes (attālināta)

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 26.oktobrim, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv, kā arī aicinām iesūtīt jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē.  Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Zilupes novada pašvaldību (kontaktpersona Ilga Ivanova, tālrunis 28656530, Raiņa iela 13, Zilupe).
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Grebļukalns" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas liegums “Grebļukalns” pastāv kopš 1957.gada, kopš 2004.gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 246 ha platībā ietver priežu mežiem klātu osa pauguru un divus ezerus tā piekājē. Grebļukalnā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, meža silpurene, smiltāju esparsete un esparsetu zilenītis.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Šobrīd noteikti sekojoši dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumi, kuru īstenošanā aicinām iesaistīties ikvienu:
  1. priekšlikumi dabas lieguma robežu un aizsardzības režīma izmaiņām, kas nodrošinātu gan aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, gan zemes īpašnieku interešu ievērošanu,
  2. sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu un dabas tūrisma un atpūtas infrastruktūras plānošana, izvērtējot līdz šīm veiktās apsaimniekošanas efektivitāti, iesaistot zemes īpašniekus, pašvaldību un vietējos iedzīvotājus apsaimniekošanas pasākumu veikšanā.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.gada 17.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs”.

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
22.10.2020. plkst. 13.00
Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne | tiešsaistes iespējas
Dabas parka ADAMOVAS EZERS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, sazinoties ar plāna izstrādātāju Ilmāru Bodnieku (Paula Lejiņa iela 16-44, Rīga, LV-1029, ilmars.bodnieks@gmail.com, tālr.: 27262312).  
 
22.10.2020. plkst. 17.00
Tiešsaistes (attālināta)
SIA “Enviroprojekts” Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Jau no 19. līdz 23. oktobrim ikviens varēs  iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus plāna izstrādātājiem, rakstot ziņu uz kemeri@enviro.lv.

Sīkāka informācija par plāna izstrādi, videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama vietnē www.enviro.lv

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv).

ĶNP ir 36184 ha liela Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļauta teritorija, kā arī par starptautiski nozīmīgu atzīts mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. ĶNP ir, nacionālā un starptautiskā līmenī bioloģiski ļoti vērtīga teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabātu teritorijas bioloģiskās un ainaviskās vērtības.

ĶNP aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši pašreizējam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, atrodas Babītes novada Salas pagastā, Engures novada Lapmežciemā un Smārdes pagastā, Jelgavas novada Valgundes pagastā, Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastā un Jūrmalas pilsētā.

Nacionālais parks dibināts 1997.gadā un kopš 2001.gada tam izveidots to regulējošs likums “Ķemeru nacionālā parka likums”. Kopš 2011.gada 1.februāra parka pārvaldi īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija.

ĶNP no 2002. līdz 2019. gadam ticis īstenots līdzšinējais dabas aizsardzības plāns un pēc tajā apkopotajiem datiem, nacionālā parka dabas vērtības veido meža, purvu, ūdeņu, pļavu u.c. biotopi, kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas, 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18 medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). ĶNP konstatēti 26 Eiropas Savienībā (ES) īpaši aizsargājami biotopi.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
19.10.2020. plkst. 18.00
Tiešsaistes (attālināta)
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Plieņciema kāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai tiešsaistes sanāksmē, sazinaties ar Engures pagasta pārvaldi (Jūras iela 85, Engure, tālr. 63161234 vai 29128828).
 
Dabas liegums “Plieņciema kāpa” pastāv kopš 1987.gada, kopš 2004.gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 61,9 ha platībā ietver mežaino piekrastes kāpu valni un vienīgo Latvijā saglabājušos kāpu deflācijas ieplaku ar pelēkās kāpas veģetāciju, kur joprojām vērojami smilšu pārpūšanas procesi. Caur dabas liegumu tek Plieņupe ar aluviāliem melnalkšņu mežiem tās krastos, bet dienvidrietumu pusē tam piekļaujas Plieņciema apbūvētā teritorija, atsevišķas būves izvietotas arī dabas lieguma teritorijā. Plieņciema kāpā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, smiltāju neļķe, sila cīrulis un priežu sveķotājkoksngrauzis.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Šobrīd noteikti sekojoši dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumi, kuru īstenošanā aicinām iesaistīties ikvienu:
  • priekšlikumi dabas lieguma robežu un aizsardzības režīma izmaiņām, kas nodrošinātu gan aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, gan zemes īpašnieku interešu ievērošanu,
  • sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu un dabas tūrisma un atpūtas infrastruktūras plānošana, izvērtējot līdz šīm veiktās apsaimniekošanas efektivitāti, iesaistot zemes īpašniekus un vietējos iedzīvotājus apsaimniekošanas pasākumu veikšanā,
  • kādreizējā vabu laukuma pārvaldības modeļa veidošana, iesaistot zemes kopīpašniekus un pašvaldību, lai nodrošinātu kāpu deflācijas ieplakas atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.gada 26.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
Saīsinājumi
AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
DEN - dendroloģiskais stādījums
DL - dabas liegums
DLZ - dabas lieguma zona
DP - dabas parks
DPM - dabas piemineklis
DR - dabas rezervāts
JT - jūras teritorija
NP - nacionālais parks
Rīkojums Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Piezīmes
Nr. 80 (04.04.2016.) AAA Augšzeme Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 100 (26.04.2016.) AAA Ādaži Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 183 (05.06.2009.) AAA Kaučers Darbības termiņš 2008.-2020.
Nr. 1-2/135 (04.11.2019.) AAA Nīcgales meži Darbības termiņš 2019.-2031.
Nr. 238 (06.07.2005.) AAA Nīcgales meži Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 100 (26.04.2016.) AAA Veclaicene Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 108 (29.04.2016.) AAA Vecpiebalga Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 352 (18.07.2011.) AAA Vestiena Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 729 (12.12.2007.) AAA Ziemeļgauja Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 405 (01.12.2008.) AAA  Ādaži  Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 169 (09.06.2008.) DEN Emzes parks Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 50 (31.01.2005.) DEN Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 16 (16.01.2006.) DEN Kalsnava, pielikumi Darbības termiņš 2006.-2016.
Nr. 128 (14.03.2007.) DEN Kokneses parks Darbības termiņš 2006.-2018.
Nr. 260 (18.10.2016.) DEN Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi Darbības termiņš 2016.-2027.
Nr 84 (17.03.2003.) DEN Skrīveru svešzemju koku stādījumi Darbības termiņš 2002.-2012.
Nr. 231 (15.04.2011.) DL Aizkraukles purvs un meži Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 355 (20.07.2011.) DL Aklais purvs Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 105 (28.04.2016.) DL Ances purvi un meži Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 737 (19.12.2007.) DL Ances purvi un meži Darbības termiņš 2007.-2016.
Nr.1-2/64 (03.05.2019.) DL Augstroze Darbības termiņš 2019.-2030.
Nr. 3 (04.01.2006.) DL Ābeļi Darbības termiņš 2006.-2016.
Nr. 476 (22.12.2009.) DL Babītes ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Nr. 1-2/78 (06.06.2019) DL Baltezera purvs Darbības termiņš 2019.-2031.
Nr. 15 (14.01.2005.) DL Baltezera purvs Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 628 (01.12.2006.) DL Barkavas ozolu audze Darbības termiņš 2007.-2017.
Nr. 169 (09.06.2008.) DL Blažģa ezers Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 91 (20.02.2007.) DL Burgas pļavas Darbības termiņš 2006.-2016.
Nr. 138 (31.03.2006.) DL Burtnieku ezera pļavas Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
 Nr. 16 (20.01.2009.) DL Būšnieku ezera krasts Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 112 (17.03.2006.) DL Cenas tīrelis Darbības termiņš 2005.-2020.
Nr. 215 (21.07.2004.) DL Čertoka ezers (Valnezers) Darbības termiņš 2004.-2010.
Nr. 3 (04.01.2006.) DL Čužu purvs Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 603 (15.11.2006.) DL Darmštates priežu audze Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Nr. 169 (09.06.2008.) DL Daugava pie Kaibalas Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 392 (01.12.2005) DL Daugavgrīva Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 57 (18.02.2004.)  DL Dēliņkalns Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 91 (19.04.2016.) DL Druviņu tīrelis Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 1-2/127 (06.10.2020.) DL Durbes ezera pļavas Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 1-2/115 (13.09.2019.) DL Dūņezers Darbības termiņš 2019.-2031.
Nr. 57 (25.02.2008.) DL Dziļezers un Riebezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 28 (27.01.2014.) DL Eglone Darbības termiņš 2013.-2025.
Nr. 58 (25.02.2008.) DL Garākalna smilšu krupja atradne Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 201 (07.06.2005.) DL Garkalnes meži Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 48 (03.02.2006.) DL Gaujienas priedes  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 15 (14.01.2005.) DL Gaviezes āmuļi Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 166 (08.10.2002.) DL Grebļukalns
Nr. 57 (18.02.2004.)  DL Gruzdovas meži Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr 159 (25.06.2003.) DL Gudenieki Darbības termiņš 2002.-2006.
Nr. 417 (28.12.2004.) DL Ģipka Darbības termiņš 2004.-2014.
Nr. 58 (25.02.2008.) DL Ilgas Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 263 (14.09.2004.) DL Īdeņas un Kvāpānu dīķi Darbības termiņš 2004.-2008. (iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Nr. 58 (25.02.2008.) DL Īslīce Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 40 (13.02.2008.) DL Jaša Darbības termiņš 2007.-2020.
Nr. 30 (26.01.2006.) DL Jašas un Bicānu ezers   Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Jašas-Bicānu ezers Darbības termiņš 2017.-2027.
Nr. 72 (23.03.2016.) DL Jaunanna Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 175 (27.07.2016.) DL Jaunciems Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 404 (12.12.2005.) DL Jaunciems Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 2 (04.01.2006.) DL Kadājs Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 288 (05.09.2005.) DL Kadiķu nora Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 87 (01.03.2006.) DL Kalnciema pļavas  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 476 (22.12.2009.) DL Kaļķupes ieleja Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Kaļķupes ieleja Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 628 (01.12.2006.) DL Kapu ezers  Darbības termiņš 2007.-2017.
Nr. 58 (25.02.2008.) DL Karateri  Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 57 (25.02.2008.) DL Kāla ezera salas Darbības termiņš 2007.-2017.
Nr. 3 (04.01.2006.) DL Klaucānu un Priekulānu ezers Darbības termiņš 2006.-2013.
Nr. 133 (27.03.2006.) DL Klāņu purvs  Darbības termiņš 2006.-2016.
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Korneti-Peļļi Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 607 (17.11.2006.) DL Krēmeri Darbības termiņš 2007.-2016.
Nr.1-2/96 (22.06.2017.) DL Laugas purvs Darbības termiņš 2017.-2029.
Nr. 408 (27.06.2007.) DL Launkalne Darbības termiņš 2007.-2013.
1996 DL Lielais Liepu kalns Teritorija iekļauta nacionālā parka "Rāzna" sastāvā kā dabas lieguma zona. Spēkā NP "Rāzna" dabas aizsardzības plāns. Darbības termiņš 2009.-2019. 
Nr.69 (12.04.2017.) DL Lielais Pelečāres purvs Darbības termiņš 2017.-2027.
17.10.1997. DL Lielais Pelečāres purvs
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Lielā Baltezera salas Darbības termiņš 2004.-2014.
Nr. 72 (06.02.2007.) DL Lielie Kangari Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr 84 (17.03.2003.) DL Lieluikas un Mazuikas ezeri Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 239 (06.07.2005.) DL Lielupes grīvas pļavas Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 72 (06.02.2007.) DL Lielupes palienes pļavas Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 90 (01.03.2005.) DL Lielupes palienes pļavas Darbības termiņš 2007.-2017.
Nr. 407 (03.12.2008.) DL Liepājas ezers  Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 135 (07.03.2011.) DL Līvbērzes liekņa Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 166 (08.10.2002.)  DL Lubānas ieplakas (iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Nr. 194 (27.07.2016.) DL Ļubasts Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.) DL Maņģenes meži Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Mazie Kangari Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 412 (17.12.2010.) DL Mazzalvītes purvs Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 201 (07.06.2005.) DL Melturu sils Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
(06.10.2020.) DL Mežole Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Mežmuižas avoti Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 48 (03.02.2006.) DL Mugurves pļavas  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 91 (19.04.2016.) DL Nagļu un Ansiņu purvs Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 16 (16.01.2006.) DL Nīcas īvju audze  Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 412 (17.12.2010.) DL Nomavas purvs Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 13 (16.01.2015.) DL Ovīši Darbības termiņš 2015.-2025
Nr. 212 (16.06.2005.) DL Palšu purvs Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 48 (03.02.2006.) DL Paņemūnes meži  Darbības termiņš 2006.-2020.
Nr. 390 (30.11.2005.) DL Pašulienes mežs Darbības termiņš 2005.-2020.
Nr. 166 (08.10.2002.) DL Pārabaine (iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Nr. 305 (11.09.2009.) DL Pāvilostas pelekā kāpa Darbības termiņš 2009.-2019.
Nr. 605 (02.10.2007.) DL Pededzes lejtece Darbības termiņš 2007.-2017.
26.06.1997. DL Pededzes ozolu audze
Nr. 1-2/156 (16.12.2019.) DL Pelēču ezera purvs Darbības termiņš 2019.-2030.
Nr. 1-2/133 (09.10.2020.) DL Platenes purvs Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 72 (23.03.2016.) DL Pilskalnes Siguldiņa Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 3 (04.01.2006.) DL Plieņciema kāpa Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 91 (19.04.2016.) DL Pluču tīrelis Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 87 (01.03.2006.) DL Posolnīca Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 58 (25.02.2008.) DL Puzes smilšu krupja atradne Darbības termiņš 2008.-2023.
Nr. 362 (06.06.2007.) DL Raķupes ieleja Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 357 (04.11.2005.) DL Randu pļavas Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr.1-2/147 (12.09.2018.) DL Raunas Staburags Darbības termiņš 2018.-2030.
Nr. 408 (27.06.2007.) DL Rauza Darbības termiņš 2007.-2013.
Nr. 156 (14.03.2011.) DL Rožu purvs Darbības termiņš 2011.-2026.
Nr. 91 (19.04.2016.) DL Ruņupes ieleja Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Rušona ezera salas Darbības termiņš 2017.-2027.
Nr. 91 (20.02.2007.) DL Rūjas paliene Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Nr. 12 (14.01.2005.) DL Sakas grīņi Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 417 (28.12.2004.) DL Salas purvs Darbības termiņš 2004.-2014.
Nr. 1-2/159 (16.12.2019.) DL Sātiņu dīķi Darbības termiņš 2019.-2025.
Nr. 90 (01.03.2005.) DL Sātiņu dīķi Darbības termiņš 2003.-2008.
Nr. 26 (18.01.2007.) DL Sedas purvs Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 104 (10.03.2006.) DL Sitas un Pededzes paliene Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 135 (07.03.2011.) DL Skujaines un Svētaines ieleja Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 417 (28.12.2004.) DL Spinduļu meži Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 138 (31.03.2006.) DL Stiklu purvi  Darbības termiņš 2006.-2018.
Nr. 86 (01.03.2006.) DL Stompaku purvi   Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 1-2/5 (13.01.2020.) DL Supes purvs Darbības termiņš 2019.-2030.
Nr. 1-2/99 (01.07.2020.) DL Sventājas upes ieleja Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 31 (31.10.2008.) DL Svētes ieleja Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 408 (27.06.2007.) DL Šepka Darbības termiņš 2007.-2013.
Nr. 1-2/83 (08.06.2020.) DL Tāšu ezers Darbības termiņš 2020.-2035.
Nr. 11 (10.01.2007.) DL Tebras ozolu meži  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Nr. 72 (23.03.2016.) DL Ukru gārša Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 166 (08.10.2002.)  DL Ukru gārša Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2015.
Nr. 13 (16.01.2015.) DL Užava Darbības termiņš 2015.-2025
Nr. 349 (01.11.2004.) DL Užava Darbības termiņš 2004.-2014.
Nr. 2 (04.01.2006.) DL Užavas augštece Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 392 (01.12.2005) DL Vakarbuļļi Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 175 (27.07.2016.) DL Vecdaugava Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 392 (01.12.2005) DL Vecdaugava Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 243 (29.07.2010.) DL Ventas ieleja Darbības termiņš 2010.-2020.
Nr. 1-2/122 (08.09.2020.) DL Ventas un Šķerveļa ieleja Darbības termiņš 2020.-2031.
Nr. 204 (01.09.2003.) DL Ventas un Šķerveļa ieleja Darbības termiņš 2002.-2007.
Nr. 16 (16.01.2006.) DL Vesetas palienes purvs Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 59 (30.03.2001.) DL Vērenes gobu un vīksnu audze
Nr. 1-2/ (29.06.2020.) DL Vidzemes akmeņainā jūrmala Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 243 (20.08.2004.) DL Vidzemes akmeņainā jūrmala Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 12 (14.01.2005.) DL Virguļicas meži Darbības termiņš 2005.-2012.
Nr. 90 (01.03.2005.) DL Viskūžu sala Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 48 (03.02.2006.) DL Vitrupes ieleja  Darbības termiņš 2006.-2013.
Nr. 90 (01.03.2005.) DL Vīķu purvs Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 135 (07.03.2011.) DL Zaļezera purvs Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 57 (18.02.2004.) DL Zebrus un Svētes ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr.1-2/98 (19.06.2018.) DL Ziemeļu purvi Darbības termiņš 2018.-2028.
Nr. 105 (28.04.2016.) DL Ziemupe Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 59 (30.03.2001.) DL Ziemupe Darbības termiņš 1999.-2010.
Nr. 547 (06.10.2006.) DL Zilaiskalns  Darbības termiņš 2007.-2018.
Nr. 72 (23.03.2016.) DL Zvārde Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 352 (18.07.2011.) DL Ilziņa ezers Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 224 (05.04.2011.) DL Melnā ezera purvs Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 637 (24.10.2007.) DLZ Ummis (ietilpst DP Piejūra) Darbības termiņš 2006.-2011.
Nr. 30 (26.01.2006.) DLZ Vidusburtnieks  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Nr. 125 (20.05.2016.) DP Abavas senleja Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 356 (04.11.2005.) DP Abavas senleja Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 90 (01.03.2005.) DP Adamovas ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
1997. DP Adamovas ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 1-2/26 (10.02.2020.) DP Aiviekstes paliene Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 475 (23.07.2007.) DP Bauska Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Nr 84 (17.03.2003.) DP Beberbeķi Darbības termiņš 2003.-2009.
Nr. 105 (28.04.2016.) DP Bernāti Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr 159 (25.06.2003.) DP Cirīša ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 152 (04.06.2015.) DP Daugavas ieleja Darbības termiņš 2015.-2026.
Nr. 113 (16.03.2005.) DP Daugavas ieleja Darbības termiņš 2005.-2015.
Nr. 273 (24.08.2010.) DP Daugavas loki Darbības termiņš 2010.-2022.
15.07.1998. DP Daugavas loki Darbības termiņš 2010.-2022.
Nr. 476 (22.12.2009.) DP Dolessala Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Nr. 223 (03.07.2009.) DP Dridža ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Nr. 417 (28.12.2004.) DP Driksnas sils Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 118 (21.03.2006.) DP Dvietes paliene  Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 133 (25.04.2008.) DP Embūte Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Nr. 292 (15.06.2011.) DP Engures ezers Darbības termiņš 2011.-2025.
Nr. 59 (30.03.2001.) DP Engures ezers
Nr. 201 (07.06.2005.) DP Gaiziņkalns Darbības termiņš 2004.-2009.
Nr. 133 (25.04.2008.) DP Kuja Darbības termiņš 2008.-2020.
Nr. 408 (27.06.2007.) DP Laukezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 57 (18.02.2004.) DP Milzukalns Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Nr. 1-2/78 (25.05.2020.) DP Numernes valnis Darbības termiņš 2020.-2031.
Nr. 12 (14.01.2005.) DP Numernes valnis Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 246 (06.08.2008.) DP Ogres ieleja Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 351 (18.07.2011.) DP Ogres Zilie kalni Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 164 (01.06.2004.) DP Ogres Zilie kalni Darbības termiņš 2004.-2010.
Nr. 475 (23.07.2007.) DP Pape Darbības termiņš 2007.-2018.
Nr. 1-2/66 (21.04.2020.) DP Piejūra Darbības termiņš 2020.-2031.
Nr. 349 (01.11.2004.) DP Piejūra Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 215 (21.07.2004.) DP Pinku ezers Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 1-2/110 (06.09.2019.) DP Ragakāpa Darbības termiņš 2019.-2031.
Nr. 57 (18.02.2004.) DP Ragakāpa Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 1-2/76 (21.05.2020.) DP Riežupe Darbības termiņš 2020.-2031.
26.06.1997. DP Riežupe
Nr. 357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Mazsalaca– Staicele Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 14 (14.01.2005.) DP Salacas ieleja posms Mērnieki-Rozēni Darbības termiņš 2005.-2014.
Nr. 357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Salacgrīva Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Staicele–Rozēni Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 72 (28.01.2011.) DP Sauka Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 280 (28.11.2003.) DP Sauka Darbības termiņš 2003.-2007. 
Nr. 1-2/109 (03.08.2020.) DP Silene Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 59 (30.03.2001.) DP Svente
Nr. 279 (26.04.2007.) DP Svētes paliene Darbības termiņš 2007.-2016.
Nr. 28 (27.01.2014.) DP Talsu pauguraine Darbības termiņš 2014.-2024.
Nr. 438 (23.12.2008.) DP Tērvete Darbības termiņš 2009.-2018.
Nr. 189 (02.07.2004.) DP Tērvete Plāns atjaunots. Darbības termiņš 2009.-2018.
Nr. 178 (26.03.2007.) DP Užavas lejtece Darbības termiņš 2007.-2016.
Nr. 1-2/91 (08.06.2020.) DP Vecumu meži Darbības termiņš 2020.-2032.
Nr. 113 (16.03.2005.) DP Vecumu meži Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 51 (30.01.2007.) DP Vilce Darbības termiņš 2007.-2017.
Nr. 113 (16.03.2005.) DP Zvārdes meži Darbības termiņš 2005.-2011.
 Nr. 16 (20.01.2009.) DPM Dampeļu atsegums Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 417 (28.12.2004.) DPM Kaltenes kalvas Darbības termiņš 2004.-2014.
Nr 159 (25.06.2003.) DPM Kaltenes krasta veidojumi Darbības termiņš 2002.-2012.
Nr. 313 (04.10.2005.) DPM Skaistkalnes karsta kritenes Darbības termiņš 2005.-2014.
Nr. 13 (14.01.2005.) DPM Skrīveru dendrārijs Darbības termiņš 2004.-2014.
 Nr. 16 (20.01.2009.) DPM Staldzenes stāvkrasts Darbības termiņš 2008.-2018.
Nr. 320 (26.09.2012.) DPM Zaņas lejteces atsegumi Darbības termiņš 2012.-2025.
Nr. 55 (03.03.2009.) DR Grīņi Darbības termiņš 2008.-2018. 
Nr. 625 (11.12.2006.) DR Krustkalni Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
22.04.1998. DR Krustkalni 14.12.2004. rīkojums Nr. 399 „Par Krustkalnu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”
Nr. 55 (03.03.2009.) DR Moricsala Darbības termiņš 2009.-2024. 
Nr. 625 (11.12.2006.) DR Teiči Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
15.07.1999. DR Teiči 14.12.2004. rīkojums Nr. 398 „Par Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”
Nr. 63 (24.02.2010.) JT Nida-Pērkone Darbības termiņš 2009.-2018.
Nr. 63 (24.02.2010.) JT Rīgas līča rietumu piekraste Darbības termiņš 2009.-2018.
Nr. 308 (11.10.2004.) NP Gauja Darbības termiņš 2004.-2013.
Nr. 158 (25.09.2002.) NP Ķemeri Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Nr. 172 (20.05.2009.) NP Rāzna Darbības termiņš 2009.-2019. 
Nr. 28 (21.01.2010.) NP Slītere Darbības termiņš 2010.-2020.