LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas vērtību un resursu aizsardzība un apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, vietējo attīstības projektu un ainavu ekoloģiskā plānošana ir daļa no tiem.
 


Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 


 


Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)  Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
 
 
Karte ar Latvijas īapši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojumu
 
Kā  tiek iedalītas ĪADT?
Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā ir izveidotas 682 ĪADT (neskaitot aizsargājamos kokus (dižkokus) un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), kur katra no tām atbilstoši to izveides un aizsardzības mērķiem atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija). Uz 2020. gada 1. janvāri ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki un 117 dižakmeņi, kā rezultātā dabas pieminekļu kopējais skaits ir būtiski palielinājies (10990).
 
Aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā.
 • nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā4 nacionālie parki  (Slīteres, Ķemeru, Gaujas un Rāznas), kas ir plaši apvidi, kur tiek aizsargātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, vienlaicīgi veicot zinātnisko izpēti, izglītošanu un atpūtas organizēšanu.
 • biosfēras rezervāta marķieris tumši zilā krāsā1 biosfēras rezervāts  (Ziemeļvidzemes) ir plaša teritorija, kurā tiek saglabātas starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.
 • dabas parku marķieris salātzaļā krāsā42 dabas parki, pārstāv noteiktā apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības (piemēram – Gaiziņkalns, Piejūra, Abavas senleja, Ogres ieleja, Daugavas loki, Talsu pauguraine u.c.). Dabas parki ir piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un atpūtai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.
 • aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā9 aizsargājamo ainavu apvidi  (piemēram, Veclaicene, Vestiena, Ziemeļgauja, Augšdaugava, , u.c.) ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu un daudzveidīgu ainavu. Šo teritoriju mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai raksturīgo kultūrvidi un daudzveidīgo ainavu, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.
 • dabas liegumu marķieris zaļā krāsā261 dabas liegums, kas ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas sugas un biotopus, parasti cilvēku mazpārveidotas un ekstensīvi apsaimniekotas platības.
 • dabas rezervātu marķieris sarkanā krāsā4 dabas rezervāti  (Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas), kas ir teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.
 • aizsargājamo jūras teritoriju marķieris zilganzaļā krāsā7 aizsargājamās jūras teritorijas ir veidotas, lai aizsargātu bentiskos jeb jūras dibena biotopus un sugas, kā arī migrējošo putnu sugu nozīmīgās barošanās un ziemošanas vietas.
 • dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā10990 dabas pieminekļi, kas ir atsevišķi, savrupi dabas vai cilvēku veidojumi::
  • ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi (179);
  • dendroloģiskie stādījumi (89);
  • alejas (62);
  • Dižakmeņi (117) (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un 10 metru plata josla ap tiem ;aizsargājamie koki (10543) – vietējo un citzemju sugu dižkoki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums ir sasniedzis noteiktu izmēru, un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).
Latvijā ir arī


 

Dati par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mikroliegumiem, sugām un biotopiem arī dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
 

Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS baneris